Rok 2020

Z okazji przypadającego 14 października 2020 roku Dnia Edukacji Narodowej, prezydent Nowej Soli Jacek Milewski nagrodził pedagogów miejskich placówek:
Małgorzata Bednarek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wspomagania Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli organizowanie szeregu wideokonferencji z uczniami, przygotowanie ciekawych i atrakcyjnych lekcji, wykorzystywanie portali internetowych do działalności teatrzyku IMPULS, osiąganie sukcesów w różnych konkursach na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim.
Danuta Brysik– nauczyciel języka niemieckiego i muzyki Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli – przygotowanie ciekawych i atrakcyjnych lekcji, przygotowanie i nagranie teledysku z okazji Dnia Dziecka oraz z okazji pożegnania ósmoklasistów, włączenie się w prowadzenie bloga zachęcając uczniów do podejmowania zdalnych wyzwań, realizowanie projektu „Deutsch Plus”, współtworzenie musicalu „Królowa Śniegu”, osiąganie sukcesów w różnych konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Kalina Dobrowolska -nauczyciel matematyki Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli – zapewnienie uczniom odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych do realizacji podstawy programowej, bieżącą i aktywną współpracę z rodzicami uczniów z problemami dydaktycznymi, organizację i realizację konsultacji przedmiotowych z matematyki, zaangażowanie się w realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie nieobecności uczniów w szkole, osiąganie wysokich wyników nauczania potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.
Anna Frąckowiak – pedagog szkolny Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli – przygotowanie i analizowanie raportów, podejmowanie działań zmierzających przeciwdziałaniu wykluczeniu uczniów z procesu nauczania, realizowanie zajęć dydaktycznych z uczniami z edukacji wczesnoszkolnej.
Jarosław Kubrycz – nauczyciel informatyki Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli – włączenie szkoły do programu Microsoft Office 365, za stworzenie dla całej społeczności szkolnej bazy loginów i haseł, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów, przeprowadzenie szkoleń dla rodziców dotyczących pracy na platformach edukacyjnych.
Kazimiera Lubieniecka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli -przygotowanie i realizację zadań zdalnego nauczania, bieżącą i efektywną współpracę z biblioteką szkolną, organizowanie konkursów, festiwali, prezentacji tanecznych po wznowieniu prac świetlicowych, zaangażowanie się w realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, inspirowanie uczniów do aktywności fizycznej w różnorodnych formach.
Barbara Olko – nauczyciel języka polskiego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli – przygotowanie ciekawych i atrakcyjnych lekcji online, realizowanie zajęć indywidualnych poza wyznaczonym pensum, osiąganie wysokich wyników potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.
Romana Piechota – wicedyrektor oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli – współtworzenie procedur dotyczących organizacji kształcenia na odległość, niesienie pomocy nauczycielom z zakresu modyfikacji rozkładów materiału, sprawowanie nadzór nad tworzonymi planami nauczania zdalnego, służenie pomocą w przeprowadzeniu próbnych egzaminów klas ósmych.
Izabela Strózik – nauczyciel matematyki i języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli -przygotowanie ciekawych i atrakcyjnych lekcji, wykorzystywanie aplikacji Wordwall, Kahoot, Learing Apps, nagrywanie swoich lekcji matematyki oraz języka angielskiego dla uczniów, tworzenie notatek wizualnych, przeprowadzenie zdalnego egzaminu ósmoklasisty, opracowanie procedur w czasie zagrożenie epidemicznego, osiąganie bardzo dobrych wyników potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.
Justyna Malak – nauczyciel języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Nowej Soli – systematyczne prowadzenie zdalnego nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych platform edukacyjnych, korzystanie z programów Quizlet Live, Kahoot, Wodrwall, Lerning Apps, kreatywne uczestnictwo w zespole TIK w zakresie rozwiązywania zdalnych problemów edukacyjnych, osiąganie bardzo dobrych wyników nauczania potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.
Patrycja Zwolak – Turańska – dyrektor Żłobka Miejskiego w Nowej Soli -podziękowania za wysiłek i trud włożony w realizację powierzonych zadań inwestycyjnych oraz za zaangażowanie i prawidłową działalność organizacyjną żłobka prowadzoną, w wyjątkowych okolicznościach kryzysowych, wynikających z sytuacji COVID 19.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa