Rok 2023

Z okazji przypadającego 14 października 2023 roku Dnia Edukacji Narodowej, prezydent Nowej Soli Jacek Milewski nagrodził pedagogów miejskich placówek:

Anna Cieplicka – dyrektor Przedszkola Nr 9 w Nowej Soli – podziękowania za zaangażowanie w zarządzaniu placówką oświatową, realizację projektu edukacyjnego „Zakodowane przedszkolaki”, podejmowanie działań na rzecz społeczności przedszkolnej tj. „Dzieciaki na straży”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Gramy zmysłami”, „Akademia Aquafresh” oraz udział w różnorodnych akcjach charytatywnych, a także bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym.
Monika Knuth – Sapigórska – dyrektor Przedszkola Nr 12 w Nowej Soli – podziękowania za
zaangażowanie w zarządzaniu placówką oświatową, realizację projektu edukacyjnego „Zakodowane przedszkolaki”, podejmowanie działań na rzecz społeczności przedszkolnej pn. „Bohater tygodnia”, „Zajęcia Ratmisia”, zorganizowanie międzyprzedszkolnych konkursów „Kalendarz adwentowy” i „Ekologiczna zabawka” oraz przeglądu „Nowosolskie Talenciaki”, uzyskanie certyfikatów tj.. Akademia Edukacji „Perfekt”, „Z kulturą mi do twarzy”, pozyskanie środków finansowych na zakup rolet do sal, przeprowadzenie remontu częściowego dachu i wymianę drzwi oraz bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym.

Jowita Romańska – dyrektor Przedszkola Nr 6 w Nowej Soli – podziękowania za zaangażowanie w zarządzaniu placówką oświatową, realizację projektu edukacyjnego „Zakodowane przedszkolaki”, podejmowanie działań na rzecz społeczności przedszkolnej tj. „Mały artysta to ja”, „Tydzień z polskimi bajkami”, zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu „Stroik świąteczny” oraz przeglądu „Nowosolskie Talenciaki”, uzyskanie certyfikatów pn. „Bezpieczna placówka”, „Zaczarowana książka kucharska Dwujęzycznego Przedszkolaka”, pozyskanie środków finansowych na zakup i założenie kamer oraz domofonu, przeprowadzenie remontu sal i gabinetów oraz bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym.

Marta Czerniawska – dyrektor Szkoły podstawowej Nr 2 w Nowej Soli – podziękowanie za zaangażowanie w zarządzaniu placówką oświatową, realizację dwuletniego przedsięwzięcia „Dostępna Szkoła – Nowa Sól”, pomoc w uruchomieniu gabinetu stomatologicznego, przeprowadzenie remontów na basenie, podejmowanie różnorodnych działań na rzecz społeczności szkolnej tj. „Muzyczne przerwy”, „Dzieci uczą rodziców”, „Ratujemy i uczymy ratować” oraz bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym.

Paweł Juckiewicz – dyrektor Szkoły podstawowej Nr 1 w Nowej Soli- podziękowanie za zaangażowanie w zarządzaniu placówką oświatową, realizację projektu edukacyjnego „Erasmus +”, przeprowadzenie remontów sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i korytarzy, podejmowanie różnorodnych działań na rzecz społeczności szkolnej tj. „Przyjaciel Naszej Ziemi”, „Certyfikat Lubuskiej Eko – Szkoły”, „Aktywni błękitni – szkoła przyjazna wodzie”, pozyskanie defibrylatorów, przeprowadzenie różnorodnych akcji i zbiórek na rzecz potrzebujących oraz dobrą współpracę z organem prowadzącym.
Danuta Pawłowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowej Soli – podziękowanie za zaangażowanie w zarządzaniu placówką oświatową, realizację dwuletniego przedsięwzięcia „Dostępna Szkoła – Nowa Sól”, przeprowadzenie inwestycji dachu i sal lekcyjnych, przejęcie hali sportowej, podejmowanie różnorodnych działań na rzecz społeczności szkolnej tj. program „Dziel się uśmiechem”, „Trzymaj Formę”, przeprowadzenie różnorodnych akcji i zbiórek na rzecz potrzebujących oraz bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym.
Agnieszka Andrzejewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Przedszkola Nr 9 w Nowej Soli – podziękowanie za zasługi w wieloletniej pracy terapeutycznej z dziećmi, szczególną postawę w dzieleniu się wiedzą z kadrą pedagogiczną dotyczącą doskonalenia zawodowego, promowanie przedszkola w środowisku lokalnym, doskonalenie warsztatu pracy i metod nauczania oraz umiejętne opracowywanie diagnoz edukacyjnych, współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim, przeprowadzenie różnorodnych akcji i zbiórek na rzecz potrzebujących oraz udział w różnorodnych projektach i kampaniach społecznych.
Dagmara Didłuch – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Przedszkola Nr 6 w Nowej soli – podziękowania za wysoki poziom zaangażowania w proces nauczania, doskonalenie warsztatu pracy i wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania, dzielenie się wiedzą z kadrą pedagogiczną dotyczącą doskonalenia zawodowego, umiejętne opracowywanie diagnoz edukacyjnych, przeprowadzenie różnorodnych akcji i zbiórek na rzecz potrzebujących, udział
w licznych projektach i kampaniach społecznych, promowanie przedszkola
w środowisku lokalnym, prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz pozyskiwanie sponsorów.

Agata Sasin – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Przedszkola Nr 12 w Nowej Soli – podziękowania za duży wkład wniesiony w proces nauczania, wprowadzanie nowoczesnych metod i dzielenie się wiedzą z innymi, aktywne uczestniczenie w projektach, programach edukacyjnych oraz w licznych kampaniach społecznych, zajmowanie społecznych stanowisk tj. koordynator ds. promocji zdrowia i programu „Przedszkole Promujące Zdrowie” i koordynator projektu „Z kulturą mi do twarzy”, prowadzenie strony internetowej przedszkola oraz Facebook’a, udział w licznych konkursach i przedstawieniach oraz promowanie przedszkola na wielu, bardzo licznych szczeblach.
Anna Barańczak – nauczyciel języka niemieckiego Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli – podziękowanie za ogromny wkład wniesiony w proces nauczania, wprowadzanie nowoczesnych metod i technik oraz dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami, zajmowanie społecznych stanowisk tj. opiekun Samorządu Uczniowskiego, aktywne uczestniczenie w projektach, programach edukacyjnych oraz kampaniach społecznych tj. „Szkolna Paczka”, uzyskanie tytułu laureata „Nowosolskich Kryształów Wolontariatu”, organizowanie wielu wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci historycznych, muzeów, parków nauki tj. Kraków, Wieliczka, Auschwitz, Bochnia, Gdańsk, Gdynia, Westerplatte, a także do Niemiec, Włoch i Hiszpanii oraz promowaniu szkoły na wielu, bardzo licznych szczeblach.
Małgorzata Bednarek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli – podziękowania za duże zaangażowanie włożone w proces nauczania, aktywne prowadzenie Szkolnego Koła Teatralnego, przygotowanie uczniów do konkursów powiatowych i wojewódzkich, otrzymanie tytułu Laureata V stopnia Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus i wyróżnienia w Powiatowym Konkursie Recytatorskim oraz I miejsca w konkursie „Do sieci nie wrzucam śmieci” przez ucznia, promowanie szkoły w społeczności lokalnej oraz przeprowadzenie wielu akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących.
Anna Bereżańska – nauczyciel biologii Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli – podziękowania za wkład wniesiony w proces nauczania, stosowanie nowatorskich metod uwzględniających indywidualne potrzeby ucznia, przygotowanie uczniów do konkursów międzyszkolnych, powiatowych i wojewódzkich tj. „Perły doliny Odry”, olimpiada wiedzy o AIDS i Pierwsza Pomoc, koordynowanie współpracy z instytucjami tj. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatowym Urzędem Pracy czy Ochotniczym Hufcem Pracy oraz budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły.

Dorota Dziug – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowej Soli – podziękowania za zaangażowanie i nadzór nad procesem nauczania, wdrożenie „Programu dla szkół”, utworzenie i koordynowanie działań związanych z powstaniem i prowadzeniem dwóch oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy, nadzór nad pracą wychowawczą szkoły oraz szeregiem przedsięwzięć związanych z działaniami i realizacją wielu programów profilaktycznych realizowanych w szkole.
Piotr Graczyk – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli – podziękowania za zaangażowanie i nadzór nad procesem nauczania, aktywną współpracę z Samorządem Uczniowskim, koordynowanie „Muzycznych przerw”, obchodów „Dnia Patronki”, reprezentowanie szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym podczas uroczystości miejskich, współorganizację międzyszkolnego konkursu historycznego „Dzieje Nowej Soli”, prężną pracę przy projekcie „Laboratoria Przyszłości” i przy realizacji przedsięwzięcia „Dostępna Szkoła – Nowa Sól” oraz podjęcie roli mediatora w szkole.
Liliana Kaczmarek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły podstawowej Nr 5 w Nowej Soli – podziękowania za wieloletnią organizację międzyszkolnego konkursu matematycznego „Czar Par”, podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz uczniów, w tym promowanie lokalnych instytucji kultury i sportu, bardzo dobrą współpracę i integrację z rodzicami na rzecz klasy i szkoły, organizację Dnia Dziecka, pikników klasowych i kiermaszy, aktywowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz za wysokie wyniki uczniów edukacji wczesnoszkolnej potwierdzone badaniem testów kompetencji.
Jolanta Liniart – bibliotekarka Szkoły podstawowej Nr 8 w Nowej Soli – podziękowania za duże zaangażowanie włożone w proces rozwoju czytelnictwa, pozyskiwanie środków pozabudżetowych w celu powiększania zasobów biblioteki, podejmowanie różnorodnych akcji medialnych i czytelniczych w celu promowania czytelnictwa, przeprowadzenie reorganizacji biblioteki szkolnej, zorganizowanie i przeprowadzenie szeregu akcji szkolnych oraz udział w ogólnopolskich akcjach zachęcających do czytania, zorganizowanie różnorodnych wystaw okolicznościowych, redagowanie tekstów na stronę internetową szkoły oraz uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych w szkole i poza szkołą.

Hanna Musiejkiewicz – nauczyciel historii Szkoły Podstawowej Nr 6 – podziękowania za duże zaangażowanie włożone w proces nauczania, uzyskanie przez ucznia tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii i zajęcie II miejsca w powiatowym konkursie o II Rzeczypospolitej organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, promowanie szkoły wśród społeczności lokalnej oraz za przeprowadzenie wielu akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących.
Magdalena Rybaniec – nauczyciel języka polskiego Szkoły Podstawowej Nr 3 – podziękowania za osiągnięcie wysokich wyników nauczania potwierdzonych Egzaminem Ósmoklasisty oraz licznymi konkursami, inicjowanie wielu akcji charytatywnych promujących postawę patriotyczną oraz przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia, stosowanie różnorodnych form i metod aktywizujących, wykorzystywanie nowoczesnej techniki komputerowej i technologii informacyjnej na lekcjach oraz dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
Ewa Urbaniak – nauczyciel matematyki Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli – podziękowania za duże zaangażowanie włożone w proces nauczania, podnoszenie jakości pracy w szkole, zajęcie przez uczniów 1. miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Matematyka bez Granic” oraz wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, promowanie szkoły wśród społeczności lokalnej oraz bardzo duże zaangażowanie w pracę opiekuńczą i wychowawczą uczniów.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa