Edukacja

Nagrody Prezydenta Miasta

Z okazji przypadającego 14 października 2022 roku Dnia Edukacji Narodowej, prezydent Nowej Soli Jacek Milewski nagrodził pedagogów miejskich placówek.
Wśród wyróżnionych nauczycieli są:
Ewa Pabisek – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli – osiąganie wysokich wyników w pracy dydaktyczno – wychowawczej, sięganie po innowacyjne i nowoczesne metody pracy z wykorzystaniem multimediów i technologii informatycznych, podnoszenie działań sprzyjających rozwojowi szkoły, pełnienie funkcji koordynatora projektu „Szkodząc środowisku – szkodzisz sobie” w ramach programu Erasmus + oraz kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, życzliwość i dobrą współpracę ze społecznością szkolną.
Katarzyna Boruszewska – Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli – pełnienie funkcji koordynatora Samorządu Uczniowskiego, podejmowanie się różnorodnych zadań na rzecz społeczności szkolnej, podnoszenie działań sprzyjających rozwojowi szkoły m.in. „Przez życie z pasją”, „Przynieś bratka – zasadzimy kwiatka”, „Wkręć się w pomaganie”, koordynowanie obchodów Dnia Patronki, pasowanie pierwszoklasistów oraz poszerzanie wiedzy uczniów na temat bezpieczeństwa w sieci, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, życzliwość i dobrą współpracę ze społecznością lokalną.
Tomasz Olejniczak – Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli – wykonywanie powierzonych obowiązków z pasją i zaangażowaniem, zdobycie II miejsca w Zawodach Rejonowych Pierwszej Pomocy, nawiązywanie bardzo dobrych relacji z uczniami, podejmowanie się sportowych wyzwań, realizowanie projektu SKS oraz WF z AWF, aktywne włączanie się w przygotowanie imprez szkolnych i pozaszkolnych, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, życzliwość i dobrą współpracę ze społecznością szkolną i lokalną.
Dominika Bruder – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli – pełnienie roli przewodniczącej na Egzaminie Ósmoklasisty, administrowanie stroną internetową szkoły, szkolnym Facebookiem, Biuletynem Informacji Publicznej, szkolnym dziennikiem Librus, wykonywanie powierzonych obowiązków z pasją i zaangażowaniem, udział w różnorodnych projektach i kampaniach społecznych m.in. Przemoc boli, Zachowaj Trzeźwy Umysł, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, życzliwość, zaangażowanie i dobrą współpracę.
Ewa Chencz – Szkoła Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Nowej Soli – uzyskanie bardzo dobrych wyników dydaktycznych potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty, aktywne pełnienie roli wychowawcy klasy, przygotowanie i realizację projektu „Aktywna Tablica”, indywidualizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej z wykorzystaniem interaktywnych metod kształcenia, prowadzenie wirtualnej gazetki szkolnej, aktywną pracę artystyczną na rzecz szkoły, kreowanie pozytywnego wizerunku placówki, życzliwość, zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę.
Romana Piechota – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Nowej Soli – podejmowanie szerokich działań związanych z organizacją pracy szkoły, nadzór nad realizacją zajęć wspomagających i specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizacją oddziałów przygotowawczych dla uczniów pochodzących z Ukrainy w klasach 1 – 3 i 4 – 6, wykorzystywanie w swojej pracy osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, życzliwość i bardzo dobrą współpracę.
Anna Stanisławska – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Nowej Soli – podejmowanie szerokich działań profilaktycznych w zakresie uzyskania certyfikatów „Unplugged” i „Apteczka pierwszej pomocy”, realizację programu „Dzień Bezpiecznego Internetu”, pełnienie roli koordynatora programów profilaktycznych m.in. „Trzymaj formę”, „Przemoc boli”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Nastoletnia depresja”, „Stop cyberprzemocy”, „Bieg po zdrowie”, „Debata”, pozyskanie środków finansowych na realizację programów profilaktycznych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku placówki, życzliwość i bardzo dobrą współpracę.
Stefania Tur – Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli – bieżącą organizację i nadzór nad pracą szkoły, wielki wkład pracy w koordynację prac nad opracowaniem pełnej dokumentacji kompleksowej modernizacji budynku szkoły i terenów przyległych, nadzór nad konkursami pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz nad organizacją zewnętrznych konkursów, organizację pracy szkoły w okresie zdalnego nauczania, koordynację pomocy charytatywnej na rzecz Ukrainy, życzliwość i bardzo dobrą współpracę.
Joanna Czyżowicz – Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli – wielki wkład pracy w realizację rządowego projektu „Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego utworzono i wyposażono w nowoczesny sprzęt dwie pracowanie techniki, uzyskanie przez ucznia szkoły tytułu laureata w ramach programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE w dziedzinie sztuka, promowanie aktywnych form wypoczynku, koordynowanie działań związanych ze zdalnym nauczaniem, administrowanie dziennikiem elektronicznym, prowadzenie szkolnej strony www oraz życzliwość i bardzo dobrą współpracę.
Aleksandra Feler – Przedszkole Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli – wykonywanie powierzonych obowiązków z pasją i zaangażowaniem, za ciągłe ponoszenie kwalifikacji zawodowych, za opracowanie i realizowanie innowacji pedagogicznych np. Pachnące przedszkole – elementami hortiterapii w pracy rewalidacyjnej”, „Sztuka plus kodowanie sposobem na rewalidowanie”, działania i sukcesy odnoszone w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola, życzliwość i dobrą współpracę ze społecznością przedszkolną.
Małgorzata Wojtaszak – Przedszkole Nr 11 w Nowej Soli – wykonywanie powierzonych obowiązków z pasją i zaangażowaniem, za programy autorskie takie jak: Uzdolniony przedszkolak, Nowa Sól – moja mała ojczyzna, Razem z Pluszowym Misiem, za projekty edukacyjne, akcje charytatywne, przeprowadzenie kampanii „Boockcrossing – uwolnić książkę”, w ramach której powstała biblioteczka dla dzieci i rodziców, kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola, życzliwość i dobrą współpracę ze społecznością przedszkolną.

2020

Z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej, prezydent Nowej Soli Jacek Milewski nagrodził pedagogów miejskich placówek.

„Składam serdeczne podziękowania za wdrożenie nowatorskich metod nauczania prowadzonych, w wyjątkowych okolicznościach kryzysowych, wynikających z sytuacji COVID 19” – napisał w listach gratulacyjnych prezydent.

Wśród wyróżnionych nauczycieli są:

Małgorzata Bednarek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wspomagania Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli organizowanie szeregu wideokonferencji z uczniami, przygotowanie ciekawych i atrakcyjnych lekcji, wykorzystywanie portali internetowych do działalności teatrzyku IMPULS, osiąganie sukcesów w różnych konkursach na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim.

Danuta Brysik– nauczyciel języka niemieckiego i muzyki Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli – przygotowanie ciekawych i atrakcyjnych lekcji, przygotowanie i nagranie teledysku z okazji Dnia Dziecka oraz z okazji pożegnania ósmoklasistów, włączenie się w prowadzenie bloga zachęcając uczniów do podejmowania zdalnych wyzwań, realizowanie projektu „Deutsch Plus”, współtworzenie musicalu „Królowa Śniegu”, osiąganie sukcesów w różnych konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Kalina Dobrowolska -nauczyciel matematyki Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli – zapewnienie uczniom odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych do realizacji podstawy programowej, bieżącą i aktywną współpracę z rodzicami uczniów z problemami dydaktycznymi, organizację i realizację konsultacji przedmiotowych z matematyki, zaangażowanie się w realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie nieobecności uczniów w szkole, osiąganie wysokich wyników nauczania potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.

Anna Frąckowiak – pedagog szkolny Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli – przygotowanie i analizowanie raportów, podejmowanie działań zmierzających przeciwdziałaniu wykluczeniu uczniów z procesu nauczania, realizowanie zajęć dydaktycznych z uczniami z edukacji wczesnoszkolnej.

Jarosław Kubrycz – nauczyciel informatyki Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli – włączenie szkoły do programu Microsoft Office 365, za stworzenie dla całej społeczności szkolnej bazy loginów i haseł, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów, przeprowadzenie szkoleń dla rodziców dotyczących pracy na platformach edukacyjnych.

Kazimiera Lubieniecka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli -przygotowanie i realizację zadań zdalnego nauczania, bieżącą i efektywną współpracę z biblioteką szkolną, organizowanie konkursów, festiwali, prezentacji tanecznych po wznowieniu prac świetlicowych, zaangażowanie się w realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, inspirowanie uczniów do aktywności fizycznej w różnorodnych formach.

Barbara Olko – nauczyciel języka polskiego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli – przygotowanie ciekawych i atrakcyjnych lekcji online, realizowanie zajęć indywidualnych poza wyznaczonym pensum, osiąganie wysokich wyników potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.

Romana Piechota – wicedyrektor oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli – współtworzenie procedur dotyczących organizacji kształcenia na odległość, niesienie pomocy nauczycielom z zakresu modyfikacji rozkładów materiału, sprawowanie nadzór nad tworzonymi planami nauczania zdalnego, służenie pomocą w przeprowadzeniu próbnych egzaminów klas ósmych.

Izabela Strózik – nauczyciel matematyki i języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli -przygotowanie ciekawych i atrakcyjnych lekcji, wykorzystywanie aplikacji Wordwall, Kahoot, Learing Apps, nagrywanie swoich lekcji matematyki oraz języka angielskiego dla uczniów, tworzenie notatek wizualnych, przeprowadzenie zdalnego egzaminu ósmoklasisty, opracowanie procedur w czasie zagrożenie epidemicznego, osiąganie bardzo dobrych wyników potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.

Justyna Malak – nauczyciel języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Nowej Soli – systematyczne prowadzenie zdalnego nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych platform edukacyjnych, korzystanie z programów Quizlet Live, Kahoot, Wodrwall, Lerning Apps, kreatywne uczestnictwo w zespole TIK w zakresie rozwiązywania zdalnych problemów edukacyjnych, osiąganie bardzo dobrych wyników nauczania potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.

Patrycja Zwolak – Turańska – dyrektor Żłobka Miejskiego w Nowej Soli -podziękowania za wysiłek i trud włożony w realizację powierzonych zadań inwestycyjnych oraz za zaangażowanie i prawidłową działalność organizacyjną żłobka prowadzoną, w wyjątkowych okolicznościach kryzysowych, wynikających z sytuacji COVID 19.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most
plakat z napisem podatki i opłaty lokalne 2023
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa