Gospodarka komunalna i środowisko

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Z uwagi na ustawowo nałożony na Prezydenta Miasta obowiązek ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne zgodnie z art. 272 ust. 10 w zw. z art. 272 ust. 23 ustawy Prawo wodne podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej zobligowany jest do składania oświadczeń o posiadaniu nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500m2, na której wykonywane są roboty budowlane lub istnieje obiekt budowlany trwale związany z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej w systemie kwartalnym.

Opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji są obowiązane ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,c. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

Wyodrębnienie pojęcia „nieruchomości” przejawia się w regule „jedna księga – jedna nieruchomość”, co oznacza, że jedną księgą wieczystą objęta jest jedna nieruchomość, niezależnie od tego ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, gdyż to fakt ujęcia ich w jednej księdze oznacza, że jest to jedna nieruchomość, o powierzchni wynikającej z gruntów objętych tą księgą wieczystą.

Definiując pojęcie „powierzchni biologicznie czynnej” należy posłużyć się definicją „terenu biologicznie czynnego” zawartego w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) przez który należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie. Ustalając wielkość wyłączenia powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej należy przyjąć, że powierzchnia biologicznie czynna to teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych.

Z opłaty zwolnione są:

  • jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód,
  • kościoły i inne związki wyznaniowe.

Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały, Prezydentowi Miasta, w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na internetowej Wód Polskich.

Więcej informacji związanych z opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej można uzyskać pod numerem telefonu: 68 459 03 57.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa