seledynowa tablica z napisem informacja, u góry herb Nowej Soli

Prezydent Miasta Nowa Sól w dniu 26 kwietnia 2022 roku ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej

I. Nazwa i adres placówki:
1)Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna 1, 67-100 Nowa Sól
2)Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Gimnazjalna 11, 67-100 Nowa Sól
3)Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Młodych 2, 67-100 Nowa Sól
4)Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Kościuszki 26, 67-100 Nowa Sól.
II.Organ prowadzący: Gmina Nowa Sól – Miasto
III.Wskazanie wymagań wobec kandydatów
Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).
IV. Wskazanie wymaganych dokumentów
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej;
2)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  4)poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, tj. świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
  5)poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6)w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
  7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);
  11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2021 poz. 1633) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 roku;
  12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz. 1762), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
  15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  V. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą
  i własnoręcznie podpisane
  Na żądanie organu prowadzącego szkołę podstawową, kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, o których mowa w ofercie.
  Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany.
  VI. Informacja o sposobie i terminie składania ofert
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem oraz numerem telefonu do kontaktu zwrotnym oraz numerem telefonu do kontaktu z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora …(nazwa szkoły podstawowej)” w terminie do 13 maja 2022 r. osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek od 7.30 do 16.30, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.30 lub listem poleconym na adres: URZĄD MIEJSKI w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól.
  W przypadku wysłania dokumentów pocztą za datę doręczenia uważa się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.
  W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
  Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
  VII. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Nowa Sól.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci powiadomieni zostaną pisemnie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.