Tytuł projektu: „Logiczny przedszkolak – dodatkowe zajęcia z ekonomii, matematyczno-przyrodnicze i języka angielskiego dla dzieci w wieku 5 i 6 lat z publicznych przedszkoli”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, poddziałania 8.1.1 poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

CEL PROJEKTU: Projekt ma na celu kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dzięki dodatkowym zajęciom edukacyjnym: języka angielskiego, matematyczno – przyrodnicze i ABC ekonomii oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie kształtowania umiejętności uniwersalnych i kompetencji kluczowych. Projekt jest skierowany do 495 dzieci w wieku 5-6 lat z 9 publicznych placówek przedszkolnych znajdujących się na terenie miasta Nowa Sól, w tym do 2 placówek z oddziałami integracyjnymi. Projekt będzie realizowany od września 2021r. do lipca 2022r. Podczas projektu zostaną przeprowadzone w przedszkolach dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, ekonomii oraz matematyczno – przyrodnicze, a nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje dzięki kursom i szkoleniom, takim jak: nauczania ekonomii, nauczania matematyki, łączenia edukacji matematycznej z przyrodniczą, z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych oraz z języka angielskiego. W ramach projektu zostaną również zakupione dla przedszkoli pomoce dydaktyczne.

Cel główny projektu to wzrost wiedzy matematyczno-przyrodniczej, ekonomicznej i językowej u min. 80 % dzieci 5-6 letnich oraz podniesienie kwalifikacji u 52 nauczycieli poprzez ukończenie kursów i szkoleń w okresie od 01.09.2021r. – 31.07.2022r.

Kwota dofinansowania: 168 858,39 zł

Całkowita wartość projektu: 198 656,94 zł

Rozpoczęcie projektu: 01.09.2021 r.

Zakończenie projektu: 31.07.2022 r.

Liczba placówek przedszkolnych biorących udział w projekcie: 9

Liczba dzieci biorących udział w projekcie: 495 os.

Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 52 os.