Wśród utalentowanych uczniów z Nowej Soli, wyróżniają się osoby, które nie tylko osiągnęły znakomite wyniki w nauce, ale także spełniły rygorystyczne kryteria przyznawania stypendiów. Szkoła Podstawowa Nr 5 oraz Szkoła Podstawowa Nr 8 mogą być dumne z wyjątkowych uczniów, którzy otrzymali zaszczytne stypendia edukacyjne pn. Lubuskie Talenty, za rok szkolny 2022/2023. Wśród laureatów znajdują się Tymoteusz Serwan, Szymon Pietraszek i Michał Białasik z Szkoły Podstawowej Nr 5, oraz Igor Fedan z Szkoły Podstawowej Nr 8. Ci utalentowani młodzi ludzie nie tylko reprezentują wysoki poziom edukacji w swoich szkołach, ale także spełnili szereg kryteriów, które stawiane są przed kandydatami do otrzymania stypendiów.

Aby ubiegać się o stypendium Lubuskie Talenty, uczniowie musieli spełnić kilka kluczowych kryteriów, takich jak uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego na terenie województwa lubuskiego. Ponadto, uzyskanie wysokich ocen z trzech przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,00 było niezbędne. Dodatkowo, wymagane było utrzymanie średniej ocen na poziomie co najmniej 5,00 w Szkole Podstawowej oraz 4,90 w Liceum Ogólnokształcącym.

Stypendyści musieli również spełniać inne warunki, takie jak niepobieranie innych stypendiów na cele edukacyjne, posiadanie dochodu nieprzekraczającego półtorakrotności minimalnego wynagrodzenia brutto na członka rodziny ucznia, a także zdobycie tytułu laureata i/lub finalisty konkursu z przedmiotów kierunkowych w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2023/2024.

Nie można również pominąć wymogu posiadania aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także statusu rodziny wielodzietnej ucznia ubiegającego się o stypendium.

Te wyjątkowe stypendia nie tylko są dowodem na wysoki poziom edukacji w nowosolskich szkołach, ale także świadczą o zaangażowaniu i determinacji uczniów, którzy zdobywają wiedzę i rozwijają swoje umiejętności. Gratulujemy naszym uczniom i życzymy im dalszych sukcesów na ścieżce edukacyjnej. Jesteśmy pewni, że ich osiągnięcia stanowią inspirację dla innych uczniów, zachęcając ich do dążenia do doskonałości w nauce.