Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent Nowej Soli Jacek Milewski oraz wiceprezydent ds społecznych Natalia Walewska-Wojciechowska, podziękowali pedagogom pracującym w nowosolskich szkołach za ich zaangażowanie w proces edukacji młodych nowosolan. Kłaniam się nisko całemu gronu pedagogicznemu oraz moim współpracownikom z wydziału oświaty – powiedział prezydent Milewski, wyróżniając dyrektorów szkół podstawowych oraz przedszkoli za sprawne kierowanie placówką w trudnym okresie pandemii, podejmowanie się różnorodnych działań sprzyjających rozwojowi placówki czy pozyskiwanie środków finansowych. Są to:
Paweł Juckiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr, 1 Marta Czerniawska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, Danuta Pawłowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, Beata Miniach dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5, Artur Mielczarek dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, Bogdan Mikulski dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8, Alicja Lisiewicz dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2, Małgorzata Dobroch dyrektor Publicznego Przedszkola nr 11, Mariola Banaś, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 12.
Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli się:
Szkoła Podstawowa nr 1: Renata Kieliszczyk, nauczycielka matematyki, za osiąganie bardzo dobrych wyników kształcenia w zakresie matematyki potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty, uzyskiwanie czołowych lokat w rożnych konkursach matematycznych, doskonalenie warsztatu pracy i metod nauczania oraz umiejętne opracowywanie diagnoz edukacyjnych i wdrażanie rekomendacji w procesie dydaktycznym.
Szkoła Podstawowa nr 2: Małgorzata Staszak nauczycielka matematyki i informatyki za wdrażanie w procesie kształcenia technologii cyfrowych, prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych w zakresie projektowania własnych lekcji, sposobu komunikowania się z uczniami i oceniania w ramach projektu „MS Teams” – wirtualna szkoła wielkich możliwości, nawiązanie współpracy z ODN w Zielonej Górze, aktywne uczestnictwo w projektach szkolnych i innowacji pedagogicznej „Ster na kodowanie”, prowadzenie indywidualnych lekcji i konsultacji oraz podejmowanie się różnorodnych działań na terenie szkoły.
oraz
Ludmiła Zielińska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, za koordynację projektów matematycznych „Zrób sobie przerwę na matematykę” i „Pokoje matematycznych zagadek”, współpracę z nauczycielami w projekcie CodeWeek, prowadzenie bezpłatnych zajęć przygotowujących uczniów do konkursów matematycznych, pozyskiwanie sponsorów, stosowanie nieszablonowych metod nauczania, założenie i prowadzenie bloga klasowego, uzyskanie tytułu Laureata w konkursie organizowanym przez Nową Erę pt. „Uczę zdalnie z pomysłem” oraz podejmowanie różnorodnych działań na terenie szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 3: Dorota Łabiak – Wojciechowska, nauczycielka matematyki, za wdrażanie nowatorskich metod pracy,
posługiwanie się innowacyjnymi narzędziami informacyjno–komunikacyjnymi, bardzo dobre przygotowanie ósmoklasistów do egzaminu z matematyki w czasie zdalnego nauczania, stosowanie różnorodnych, ciekawych metod nauczania i samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz podejmowanie się różnorodnych działań na rzecz uczniów.
Szkoła Podstawowa nr 5: Anna Żmijowska, nauczycielka języka polskiego, za osiąganie bardzo dobrych wyników kształcenia w zakresie języka polskiego potwierdzone egzaminem ósmoklasisty, pracę z uczniem zdolnym czego efektem było uzyskanie tytułu Laureata konkursu przedmiotowego LKO z języka polskiego, prowadzenie dodatkowych zajęć na rzecz uczniów, indywidualizację procesu edukacyjnego z wykorzystaniem własnych interaktywnych materiałów i pomocy dydaktycznych, kreatywne i innowacyjne metody prowadzenia lekcji w tym wdrażanie systemu „Zeszyt OK” oraz podejmowanie się dodatkowych zadań promujących szkołę.

Szkoła Podstawowa nr 6: Beata Ciurzyńska, nauczycielka matematyki oraz doradztwa zawodowego, za aktywne uczestniczenie w życiu szkoły i środowiska, samodzielne wykonywanie, gromadzenie i upowszechnianie środków dydaktycznych, systematyczne podnoszenie swoich umiejętności i kwalifikacji, pracę z uczniem zdolnym czego efektem było uzyskanie tytułu Finalisty w konkursie przedmiotowym LKO z matematyki oraz wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, pomoc w uzyskaniu przez ucznia stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego „Lubuskie Talenty”, wykorzystywanie w swojej pracy osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, proponowanie nowatorskich rozwiązań i przeciwstawianie się monotonii życia szkolnego.

oraz

Agata Wilczyńska nauczycielka języka angielskiego, za pracę z uczniem zdolnym czego efektem było uzyskanie tytułu Laureata w konkursie przedmiotowym LKO z języka angielskiego oraz uzyskanie przez dwóch uczniów tytułu Finalisty w konkursie przedmiotowym LKO z języka angielskiego, podejmowanie różnorodnych działań w sferze dydaktyczno-wychowawczej, przygotowywanie różnych uroczystości szkolnych tj. Dnia Otwartego Szkoły, parady z okazji Dni Nowej Soli, apeli, osiąganie wysokich wyników nauczania potwierdzonych egzaminami ósmoklasisty oraz aktywne uczestniczenie w życiu szkoły i środowiska.

Szkoła Podstawowa nr 8: Monika Antonowicz, nauczycielka języka polskiego, za efektywne przygotowanie i realizację nauczania zdalnego, zorganizowanie i realizację dodatkowych zajęć dla uczniów klas ósmych przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty, osiąganie wysokich wyników nauczania potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty (uzyskanie wyniku szkoły powyżej średniej kraju), pracę z uczniem zdolnym czego efektem było uzyskanie tytułu Finalisty konkursu przedmiotowego LKO z języka polskiego, rozwijanie wśród uczniów postaw prospołecznych, w tym w szczególności akcji charytatywnych, wieloletnią współpracę z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na rzecz rozwijania edukacji kulturalnej wśród młodzieży szkolnej.
Oraz
Joanna Szostak, nauczycielka języka angielskiego, za efektywne przygotowanie i realizację nauczania zdalnego, zorganizowanie i realizację dodatkowych zajęć dla uczniów klas ósmych, osiąganie wysokich wyników nauczania potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty, pracę z uczniem zdolnym czego efektem było uzyskanie tytułu Finalisty konkursu przedmiotowego LKO z języka angielskiego, przygotowanie, realizowanie i raportowanie wyników ewaluacji wewnętrznej, inspirowanie uczniów do poznawania kultury, obyczajów i tradycji krajów anglosaskich poprzez m.in. organizowanie spotkań tematycznych i publikacji prac na łamach gazetki szkolnej.

Tę piękną uroczystość uświetnił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Grażyny Bacewicz z Nowej Soli. Pięknie dziękujemy!