Podczas sesji absolutoryjnej w czwartek 30 czerwca, radni Rady Miejskiej w Nowej Soli jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu prezydentowi Nowej Soli. Skarbnik miasta Izabela Piasta przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie wniosła zarzutów do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. Prezydent Jacek Milewski w swoim wystąpieniu podkreślał wysoki profesjonalizm wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, umiejętności elastycznego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia i żelaznej konsekwencji w jego realizacji.

Wystąpienie sesyjne prezydenta Jacka Milewskiego

Dzisiejsza sesja jest jedną z najważniejszych w pracy każdego samorządu. Minął kolejny rok budżetowy i przyszedł czas na podsumowanie dokonań roku 2020. Mam przyjemność przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wytężonej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta całego zespołu pracowników Gminy Nowa Sól – Miasto. Jednocześnie chciałbym podziękować Państwu Radnym za te 12 miesięcy merytorycznej pracy oraz Pani Skarbnik Izabeli Piaście i Jej Współpracownikom za codzienne, profesjonalne prowadzenie finansów naszego samorządu. Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostały dostarczone w ustawowym terminie i były przedmiotem obrad wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej, które wydały pozytywną opinię w tej sprawie. W moim głębokim przekonaniu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków jest to bardzo dobre wykonanie budżetu. Śmiem nawet stwierdzić, że biorąc pod uwagę trudny czas pandemii, w którym przyszło nam realizować miejski plan finansów, wręcz doskonałe wykonanie. Wykonanie, które pokazuje wielki profesjonalizm i żelazną konsekwencje w działaniu ludzi, którzy odpowiadają za zarządzanie naszym miastem

Szanowni Państwo.

O szczegółowych cyfrach charakteryzujących ten budżet opowiedziała już nasza Pani Skarbnik, także nie chcąc się powtarzać ograniczę się do tych najważniejszych. Przede wszystkim chcę zwrócić Państwa uwagę, że był to kolejny w historii naszego samorządu budżet, w którym zarówno w planach, jak i w wykonaniu po stronie dochodów przekroczyliśmy kwotę 200 milionów złotych. W uchwalonym w dniu 30 grudnia 2019 roku budżecie na rok 2020 zaplanowano dochody Gminy w kwocie 226.865.020 zł, wydatki w kwocie 255.667.442 zł, środki na zadania inwestycyjne w kwocie 80.022.250 zł i deficyt budżetu w kwocie 28.802.422 zł. Ostatecznie, w wyniku zmian w trakcie roku zaplanowano dochody w kwocie 221.239.050,65 złotych, wydatki w kwocie 231.598.936,29 oraz deficyt budżetu w kwocie 10.359.885,64 złotych.

Dochody budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto zostały wykonane w kwocie 206.820.141,61 zł, co stanowi 93,48 % zaplanowanych dochodów. Na szczególną uwagę, ze względu na bezpośredni wpływ na ich realizację miejskich służb, zasługuje wykonanie w tym bardzo trudnym okresie dochodów własnych w kwocie 63.849.117,75 zł (90,10% planu), w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych wykonano w kwocie 33.185.407,20 zł (83,50% planu) i wpływy z majątku gminy w kwocie 16.581.707,95 zł (96,30% planu). Przytoczone tutaj liczby bezdyskusyjnie świadczą o wysokim profesjonalizmie wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, umiejętności elastycznego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia i żelaznej konsekwencji w jego realizacji.

Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto zostały wykonane w kwocie 212.289.005,44 zł, co stanowi 91,66 % planu rocznego. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy umożliwiły pełną realizację zadań bieżących na kwotę 156.815.855,48 zł (91,16% planu). Jest to zadawalający wskaźnik wykonania zaplanowanych wydatków.

Wykonanie inwestycji

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy Nowa Sól-Miasto na rok 2020 zostały wykonane w kwocie 55.473.149,96 zł tj. 93,10 % planu rocznego.
Warto w tym miejscu mocno podkreślić, że:
zakres rzeczowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych został w zasadzie wykonany w 100%,
jest to kolejny rok utrzymania na wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych w mieście, co świadczy o dużej determinacji i konsekwencji w dążeniu do rozwoju Nowej Soli
wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zarówno ze środków własnych Gminy, jak i dotacji ze środków unijnych i krajowych.

Wykonanie deficytu budżetu

Ostatecznie planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto pierwotnie w wysokości 28.802.422,00 zł, po zmianach w wysokości 10.359.885,64., został ostatecznie zrealizowany w kwocie 5.468.863,83 zł. Wartym podkreślenia jest fakt, że w roku 2020 została wypracowana nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) w kwocie 10.551.837,53 zł.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Podsumowując chciałbym podkreślić, że bardzo dobry (jak na ten trudny czas) poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2020 oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Nowa Sól-Miasto umożliwiły pełną realizację zadań bieżących oraz wykonanie zdecydowanej większości zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Nowa Sól – Miasto dokonała spłaty wszystkich zobowiązań z lat ubiegłych, a zadłużenie gminy spadło i wyniosło ogółem 48.000.000 zł, co stanowi 23,21 % wykonanych dochodów.

Mając powyższe na względzie z czystym sumieniem zwracam się do Wysokiej Rady o zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2020 i udzielenie absolutorium z wykonania budżetu.