Na zdjęciu znajduje się fragment lasu oraz woda

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, w ramach której działa Nadleśnictwo Nowa Sól posiada od 2001 roku certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej FSC. Certyfikat ten przeznaczony jest dla zarządzających lasami zgodnie z określonymi zasadami i kryteriami. Zasady te obejmują m.in. przestrzeganie regulacji prawnych danego kraju, racjonalne czerpanie korzyści z lasu, ochrony przyrody i bioróżnorodności leśnej, ochrony lasów o szczególnej wartości jak i przestrzegania zasad współpracy z lokalną ludnością.

W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC Nadleśnictwo Nowa Sól zobowiązane jest do wyznaczania lasów o wysokiej wartości, które występują w zasięgu działania nadleśnictwa. Dla kategorii: „Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (HCVF)” jedynym kryterium jest stanowisko lokalnej społeczności, ustalone w porozumieniu z władzami samorządowymi na poziomie gminy. W roku 2007 wykaz takich lasów w porozumieniu z samorządami został utworzony. W związku z tym, że nadleśnictwo jest w trakcie opracowywania Planu Urządzenia Lasu na lata 2021-2030, zachodzi potrzeba jego uaktualnienia. Nadleśnictwo przesłało do gmin prośbę o wywieszenie informacji o prowadzonych konsultacjach społecznych w sprawie HCVF i dostarczenie do nas wyników tych konsultacji. Niniejszym pismem informujemy wszystkie zainteresowane instytucje, stowarzyszenia, osoby prywatne itp. o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowych konsultacjach. Obszary wyznaczone ostatecznie jako HCVF podlegają działaniom gospodarczym dostosowanym do wymogów ochrony wartości kulturowych tych terenów.

W załączeniu przekazujemy stosowny kwestionariusz wraz z mapą zasięgu Nadleśnictwa Nowa Sól. Prosimy o zaznaczenie na mapie obszarów proponowanych o uznania za HCVF i wypełnienie kwestionariusza. Propozycje należy zgłaszać do 30 listopada 2020 r. do siedzib miejscowych gmin. Państwa zgłoszenia będą podstawą do zaktualizowania projektu „Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie RDLP w Zielonej Górze (HCVF)”. Szczegóły oraz formularze do pobrania TUTAJ