Od 1 czerwca do 14 sierpnia br. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe:
Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń
oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).
Do 16 czerwca br. aktywny był formularz samospisu internetowego. Aktualnie jest on niedostępny, a
wszystkim, którzy wzięli w nim udział, serdecznie dziękujemy!
Od 19 czerwca do 14 sierpnia br. przeprowadzane będą wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpo-
średnie.
Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą przekazać dane
poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego, w
terminie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych
informacji poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego, w terminie od 19
czerwca do 14 sierpnia 2023 r.
Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji:
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera bądź dzwoniąc na numer infoli-
nii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora).
Zakres zbieranych informacji:

 • użytkowanie gruntów,
 • sady
 • powierzchnia zasiewów,
 • metody uprawy,
 • nawadnianie,
 • zwierzęta gospodarskie,
 • nawożenie,
 • ochrona roślin,
 • ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze,
 • działalność gospodarcza,
 • struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidual-
  nego,
 • aktywność ekonomiczna.
  Aby dowiedzieć się więcej na temat badań ankietowych zapraszamy na nową witrynę internetową:
  badania-ankietowe.stat.gov.pl.
  Użytkownicy znajdą tu najważniejsze informacje na temat m.in.: aktualnie realizowanych przez GUS
  badań ankietowych, ochrony danych zbieranych podczas wywiadów oraz sposobów weryfikacji tożsa-mości ankieterów statystycznych – pracowników urzędów statystycznych.
  Opublikowana strona jest odpowiedzią na pytania najczęściej zadawane przez respondentów, ułatwia
  proces poszukiwania informacji w zakresie badań ankietowych, a także uwierzytelnia pracę Głównego
  Urzędu Statystycznego w czasach szerzącej się dezinformacji.
  Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej oraz udziału w badaniach.
  Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!