ekran z zalogowanymi radnymi rady miejskiej oraz gośćmi podczas sesji rady miejskiej Nowa Sól


W środę 30 grudnia radni Rady Miejskiej w Nowej Soli przyjęli przygotowany przez prezydenta Jacka Milewskiego budżet na rok 2020. To kolejny rok z rzędu, gdy budżet miasta przekroczył zarówno po stronie dochodów jak i wydatków kwotę 200 milionów złotych. Jest to ambitny, ale także realistyczny plan finansowy w myśl hasła: RÓBMY SWOJE nawet w trudnych czasach. Jestem przekonany, że realizacja tego proinwestycyjnego z pierwszymi elementami prospołecznymi budżetu pozwoli Naszemu Miastu na kolejny krok na ścieżce rozwoju, którą kroczymy od osiemnastu lat – mówił podczas sesji prezydent Milewski.
Projekt budżetu na 2021 rok zakłada:
dochody Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 214.545.102 zł, a wydatki w kwocie 246.138.674 zł,
planowane inwestycje w kwocie 64.883.453 zł, co stanowi 30,2% planowanych dochodów
deficyt w kwocie 31.593.572 zł
Najważniejsze wydatki w ramach bieżącej działalności to:
rodzina – planowana kwota: 53.262.981 zł
oświata i wychowanie – planowana kwota: 52.140.767 zł
pomoc społeczna – planowana kwota: 15.800.509 zł
administracja publiczna – planowana kwota: 14.059.467 zł
gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota: 9.822.599 zł
kultura fizyczna – planowana kwota: 8.379.984 zł
transport i łączność – planowana kwota: 7.846.500 zł
kultura i ochrona dziedzictwa – planowana kwota: 5.859.070 zł
gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota: 5.809.200 zł
Jest to budżet zakładający wysoki poziom prorozwojowych inwestycji w mieście. Wśród nich są inwestycje kontynuowane z lat poprzednich, ale jest także wiele nowych.

Najważniejsze z nich to:
rozpoczęcie budowy hali sportowej – planowana kwota 12.000.000 zł
kontynuacja rewitalizacji terenów pofabrycznych dawnej Fabryki Nici „ODRA” – planowana kwota: 7.916.978 zł
kontynuacja budowy drogi gminnej łączącej rondo ‘DOZAMET” z ulicą Brzozową i dalej Brzozową i Wyspiańskiego do skrzyżowania z ulicą Hutniczą-Wandy – planowana kwota: 4.900.661 zł
kontynuacja rozbudowy dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki, 1 Maja – planowana kwota: 4.699.244 zł
rozpoczęcie przebudowy ulicy Chopina i budowy ulic: Lutosławskiego, Kurpińskiego, Karłowicza, Nowowiejskiego, Kilara – planowana kwota: 4.550.000 zł
kontynuacja przebudowy budynku i terenu dawnego Gimnazjum nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu dla Seniorów – planowana kwota: 3.080.359 zł
rozpoczęcie przebudowy ulic: Wyspiańskiego, Dąbrowskiego, Drzymały – planowana kwota: 3.013.742 zł
kontynuacja budowy krytej pływalni – planowana kwota: 2.383000 zł
rozpoczęcie rozbudowy Parku Naukowo – Technologicznego INTERIOR – planowana kwota: 1.983.270 zł
przebudowa chodników w mieście ulice: Szkolna, Wandy, Szarych Szeregów, Harcerska – planowana kwota: 1.400.000 zł
budowa parku rekreacji na Pleszówku – planowana kwota 1.380.000 zł
budowa III etapu południowej obwodnicy Nowej Soli dotacja dla Województwa Lubuskiego – planowana kwota 1.005.023 zł

Nie zapominamy również o poprawie bieżącej infrastruktury miejskiej. Łączna kwota na budowę dróg, parkingów, infrastruktury technicznej, nowych punktów świetlnych, wykonanie dokumentacji na poprawę rozwiązań komunikacyjnych to 6.560.396 zł. Poprzez racjonalizację wydatków bieżących w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki kolejny rok z rzędu udaje się wygospodarować środki na poprawę bazy. Łącznie kwota na remonty obiektów przedszkolnych, szkolnych, nowosolskich cmentarzy, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to 5.114.880 zł. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że mówiąc o inwestycjach w roku 2021 mówimy jak zwykle o planach uzależnionych od realizacji dochodów własnych Naszego Miasta. Chciałbym podkreślić, że finanse Miasta są w bardzo dobrej kondycji. Łączne, planowane (mocno podkreślam słowo planowane) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec 2021 roku może wynieść 65.000.000 zł, co stanowi tylko 30,29 % (przy maksimum 60%) planowanych dochodów. Wszystkie bieżące zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe regulowane są w terminie. Obsługa zadłużenia odbywa się bez żadnych problemów, a płynność finansowa budżetu jest wzorowa – podkreślił prezydent Milewski. Prezydent podziękował radnym za przegłosowanie projektu budżetu, wielkie podziękowania złożył także skarbnik miasta – Izabeli Piaście oraz swoim współpracownikom.

W sesji uczestniczył były prezydent, senator Wadim Tyszkiewicz który pogratulował prorozwojowego budżetu na 2021 rok.