Radni Rady Miejskiej w Nowej Soli jednogłośnie przyjęli budżet na rok 2022. Jest to budżet skierowany do wszystkich mieszkańców naszego miasta – podkreślił na sesji prezydent Jacek Milewski. Powstał on w wyniku wielogodzinnych dyskusji z radnymi miejskimi. Jestem przekonany, że to optymalny budżet w dzisiejszych, niełatwych czasach. Jest to ambitny, ale także realistyczny plan finansowy w myśl hasła: RÓBMY SWOJE nawet w trudnych czasach. Jestem przekonany, że realizacja tego proinwestycyjnego z wieloma elementami prospołecznymi budżetu pozwoli naszemu miastu na kolejny krok na ścieżce rozwoju, którą kroczymy wspólnie z naszymi mieszkańcami – dodał prezydent Milewski.
Projekt budżetu na 2022 rok zakłada:
dochody Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 195.682.451 zł, a wydatki w kwocie 226.236.943 zł,
planowane inwestycje w kwocie 52.695.130 zł, co stanowi 26,9% planowanych dochodów
deficyt w kwocie 30.554.492 zł
Najważniejsze wydatki w ramach bieżącej działalności to:
oświata i wychowanie – planowana kwota: 56.445.995 zł
rodzina – planowana kwota: 33.793.361 zł
administracja publiczna – planowana kwota: 17.706.972 zł
pomoc społeczna – planowana kwota: 17.612.675 zł
kultura fizyczna – planowana kwota: 9.589.814 zł
gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota: 8.102.300 zł
gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowana kwota: 7.983.700 zł
transport i łączność – planowana kwota: 7.485.000 zł
kultura i ochrona dziedzictwa – planowana kwota: 6.606.586 zł
Budżet na rok 2022 zakłada realizację inwestycji kontynuowanych z lat poprzednich, ale jest także wiele nowych. Najważniejsze z nich to:
kontynuacja budowy hali sportowej – planowana kwota 12.990.000 zł
rozpoczęcie budowy III etapu ulicy Dolnośląskiej – planowana kwota 5.500.000 zł
kontynuacja przebudowy ulicy Chopina i budowy ulic: Lutosławskiego, Kurpińskiego, Karłowicza, Nowowiejskiego, Kilara – planowana kwota: 3.750.000 zł
kontynuacja przebudowy ulic: Wyspiańskiego, Dąbrowskiego, Drzymały – planowana kwota: 3.236.258 zł
rozpoczęcie budowy łączącej ulicę Towarową z Topolową – planowana kwota 3.000.000 zł
rozpoczęcie budowy bazy dla Miejskiego Zaplecza Gospodarczo – technicznego – planowana kwota 2.000.000 zł
rozpoczęcie rozbudowy Parku Naukowo – Technologicznego INTERIOR – planowana kwota: 1.800.000 zł
rozpoczęcie wymiany pieców na terenie miasta – planowana kwota 1.747.926 zł
kontynuacja rewitalizacji terenów pofabrycznych dawnej Fabryki Nici „ODRA” – planowana kwota: 1.700.000 zł
przebudowa chodników w mieście ulice: Traugutta, Kasprzaka, Kochanowskiego – planowana kwota: 1.230.000 zł
budowa placu zabaw na Starym Żabnie – planowana kwota 600.000 zł
rozpoczęcie zagospodarowywania tzw. Górki Pana Jurka – planowana kwota 600.000 zł
rozpoczęcie budowy miejsc parkingowych na osiedlu Konstytucji – planowana kwota 500.000 zł

Nie zapominamy również o poprawie bieżącej infrastruktury miejskiej. Łączna kwota na budowę dróg, parkingów, infrastruktury technicznej, nowych punktów świetlnych, wykonanie dokumentacji na poprawę rozwiązań komunikacyjnych to 3.895.587 zł. Poprzez racjonalizację wydatków bieżących w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki kolejny rok z rzędu udaje się wygospodarować środki na poprawę bazy. Łącznie kwota na remonty obiektów przedszkolnych, szkolnych, nowosolskich cmentarzy, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to 3.792.456 zł.

Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że mówiąc o inwestycjach w roku 2022 mówimy jak zwykle o planach uzależnionych od realizacji dochodów własnych Naszego Miasta – powiedział prezydent Milewski i dodał, że finanse Miasta są w bardzo dobrej kondycji. Łączne, planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec 2022 roku może wynieść 65.000.000 zł, co stanowi tylko 33,22 % (przy maksimum 60%) planowanych dochodów. Wszystkie bieżące zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe regulowane są w terminie. Obsługa zadłużenia odbywa się bez żadnych problemów, a płynność finansowa budżetu jest wzorowa.