1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie masz dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym.
Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.
Deklaracja zawiera takie informacje jak:
imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw.
opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy
adres e-mail również opcjonalnie
informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
Poniżej link do strony zawierającej wszystkie niezbędne informacje oraz formularze, które należy złożyć składając deklarację w Urzędzie (druki poniżej w formie pdf)
https://zone.gunb.gov.pl/
Na wyżej wymienionej stronie również pod zakładką Do pobrania – Materiały szkoleniowe i instrukcje znajdziecie Państwo – Instrukcję składania deklaracji on-line.