W związku z przystąpieniem Gminy Nowa Sól- Miasto do programu: „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” Prezydent Miasta zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów bądź uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Miasta Nowa Sól do złożenia deklaracji udziału w programie.
Zgodnie z uzyskanym zaświadczeniem z KOWR, w którym to Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp. potwierdza, iż na terenie gminy miejskiej Nowa Sól zostały przejęte do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działki ewidencyjne po byłych PGR.
Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
W ramach udzielonego grantu Gminie Nowa Sól – Miasto zostanie zakupiony wybrany sprzęt komputerowy (jednostka stacjonarna, laptop bądź tablet). Sprzęt komputerowy przeznaczony będzie dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:
dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem udziału w programie jest:

Złożenie deklaracji udziału w projekcie wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt zatrudnienia członka rodziny w zlikwidowanym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.
Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość.
Złożenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 03.11.2021 r. w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Nowej Soli,
ul. Piłsudskiego 12, pok. 11
67-100 Nowa Sól

Materiał źródłowy:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr