Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, 1688) oraz na podstawie Zarządzenia nr 0050.1.0208.2023 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 6 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2023-2030, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne ww. projektu, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 14 września 2023 r. do dnia 14 października 2023 r. w następujących formach:

  1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
    • w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól;
    • osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Nowej Soli;
    • w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: nowasol@nowasol.pl;
  2. Spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 3 października 2023 r. w Sali Konferencyjnej Nowosolskiego Domu Kultury. Na spotkaniu przedstawione zostały etapy prac oraz główne założenia dokumentu, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii;
  3. Ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/0sCPzZkAtD

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, o przeprowadzeniu konsultacji mieszkańców informowano w następujących formach:
• na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.nowasol.pl/;
• na stronie internetowej Miasta Nowa Sól: https://www.nowasol.pl/;
• na stronie internetowej Tygodnika Krąg: https://tygodnikkrag.pl/;
• na oficjalnym profilu internetowym Miasta Nowa Sól w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/nowasolpl;
• w formie papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól (parter).
Ponadto, na potrzeby realizacji konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji podjęto współpracę z Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli. W jej ramach studenci Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy odbywali praktyki w CAS, wspólnie z grupą roboczą do spraw partycypacji społecznej realizowali wywiad terenowy i ankietyzację z mieszkańcami obszaru rewitalizacji.
Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu było spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się w dniu 3 października 2023 r. o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Nowosolskiego Domu Kultury. Podczas spotkania przedstawione zostały główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2023-2030. Zapewniona została możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi założeń programu.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęły 43 ankiety. Wyniki ankiety potwierdzają stosowność i potrzebę realizacji wskazanych w dokumencie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zdaniem ankietowanej przewidziane do realizacji projekty znacznie poprawią jakość życia na obszarze rewitalizacji. Wskazano, że zaproponowane projekty są skierowane dla wszystkich grup społecznych (w tym m.in. dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób z niepełnosprawnością, seniorów). Całościowe wyniki ankietyzacji znajdują się w załączniku do Sprawozdania.

Za pośrednictwem formularzy nie wpłynęły żadne uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dziękujemy za udział konsultacjach!

Załącznik do sprawozdania Konsultacje społeczne projektu GPR dla Gminy Nowa Sól-Miasto – ankieta