Prezydent Miasta Nowa Sól informuje, że od 1 marca do 4 kwietnia pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowej Soli będą doręczać decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego za 2022 rok. W dni powszednie doręczanie korespondencji przez urzędnika odbywać się będzie po godzinach jego pracy. Przy okazji wyczulamy naszych podatników na wszelkie próby oszustwa. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowej Soli nie pobierają żadnych kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć przesyłkę.

Dla bezpieczeństwa swojego i mieszkańców urzędnicy będą wyposażeni w środki ochrony osobistej, takie jak maseczki. Osoby odbierające decyzje proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru i najlepiej przygotować własny długopis, celem złożenia podpisu.

Jeżeli decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności I raty podatku, obowiązuje termin płatności 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podatek jest płatny przelewem na indywidualne konto podatnika- na rachunek bankowy Gminy Nowa Sól- Miasto, poprzez pocztę, w kasie Urzędu czynnej od godziny 7.30 w poniedziałek do 16.00, wtorek- środa do 15.00, piątek do 14.00.

Na dowodzie wpłaty należy podać miejsce położenia nieruchomości, gospodarstwa lub lasu i numer decyzji umieszczony na pierwszej stronie.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 68 459 03 14 lub 68 459 03 15.

Jednocześnie przypominamy, że osoby fizyczne są obowiązane złożyć Prezydentowi Miasta Nowa Sól informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zakupu, sprzedaży, dziedziczenia, zmiany sposobu użytkowania itp.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.

Za zatajenie danych, mających wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego oraz podanie danych niezgodnych z rzeczywistością grozi odpowiedzialność karno-skarbowa.

Wszelkie zgłoszenia czy zmiany w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego należy dokonywać w pokoju nr 9, tel.: 68 459 0314