Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w sprawie śniętych ryb w Odrze.

AKTUALIZACJA, 18 SIERPNIA, GODZINA 10:

Na całym odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej, znajdującym się w administracji Wód Polskich RZGW we Wrocławiu – od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Warty – nie ma żadnych nowych przypadków wykrycia ognisk śniętych ryb. Pojedyncze przypadki są na bieżąco zgłaszane przez pracowników terenowych Wód Polskich monitorujących stan rzeki i odbierane przez odpowiednie służby.

Normuje się również sytuacja w zbiornikach lub starorzeczach zasilanych wodami Odry, gdzie liczba przypadków śniętych lub martwych okazów systematycznie maleje. Niestety trwająca susza hydrologiczna i utrzymujący się długotrwale bardzo niski stan rzek w dorzeczu Odry może miejscowo wpływać negatywnie na sytuację.

AKTUALIZACJA, 18 SIERPNIA, GODZINA 8:

Jeszcze raz przypominamy, że z zgodnie z obowiązującym w Polsce przepisami prawa za pobieranie prób, badanie, analizę i publikowanie wyników jakości oraz stanu wody odpowiadają konkretne służby – WIOŚ, GIOŚ lub GIS. Badanie martwych zwierząt może przeprowadzić Wojewódzki Lekarz Weterynarii, natomiast za poszukiwanie sprawców odpowiedzialne są organa ścigania – Policja i Prokuratura, z którymi pracownicy Wód Polskich RZGW we Wrocławiu od wielu dni pozostają w stałym kontakcie.

AKTUALIZACJA, 17 SIERPNIA, GODZINA 9:

Na tak zwanej Odrze skanalizowanej od ujścia Nysy Kłodzkiej do stopnia wodnego Malczyce brak ognisk śniętych i martwych ryb. Na odcinku Odry swobodnie płynącej od Malczyc do Bytomia Odrzańskiego podczas monitorowania rzeki nie stwierdzono masowego występowania śniętych ryb.

Nie wyklucza to pojedynczych miejsc, gdzie taka sytuacja jeszcze się utrzymuje, na przykład przy nasadach ostróg. Podobnie jest na odcinku Odry swobodnie płynącej od Bytomia Odrzańskiego do ujścia Warty, gdzie sytuacja z dnia na dzień się stabilizuje i wraca do normy.

Wszelkie informacje o sytuacji na Odrze na odcinku poniżej ujścia Warty, od Kostrzyna do Zalewu Szczecińskiego, są publikowane w specjalnym komunikacie przez RZGW w Szczecinie, które administruje tym fragmentem Odrzańskiej Drogi Wodnej: https://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/1414-komunikat-dotyczacy-pojawienia-sie-snietych-ryb-w-odrze-biezace-informacje

AKTUALIZACJA, 16 SIERPNIA, GODZINA 8:

W rejonie śluzy Zacisze na kanale nawigacyjnym Głównego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu w poniedziałek we wspólnej akcji prowadzonej przez Wody Polskie i Państwową Straż Pożarną wyłowiono około 50 sztuk ryb, łącznie około 70 kg.

AKTUALIZACJA, 15 SIERPNIA, GODZINA 20:

W głównym nurcie Odry na odcinku administrowanym przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu od ujścia Nysy Kłodzkiej do rejonu Zielonej Góry nie ma przypadków śniętych ryb. Martwe sztuki pojawiają się jednak w zbiornikach, które rzeka zasila lub które mają połączenia z wodami Odry.

Państwowa Straż Pożarna poinformowała Centrum Operacyjne Wód Polskich we Wrocławiu o występowaniu śniętych ryb w zalewie w Czernicy – to tzw. Jezioro Bajkał (km 229 Odry, pow. wrocławski, gm. Czernica). Akwen jest połączony z Odrą, ale nie jest w administracji PGW WP. Od 13 do 15 sierpnia łącznie wyłowiono tu 350 kg ryb.

Akcja wyławiana śniętych ryb w dniach od 13 do 15 sierpnia była prowadzona też na obszarze zalewu w Prężycach (275,5 km rzeki Odry). Straż pożarna wyłowiła w sobotę około 200 kg, w niedzielę 100 kg, natomiast w poniedziałek kolejnych 200 kg martwych ryb. Powiatowy Lekarz Weterynarii utylizację ryb zlecił firmie zewnętrznej.

Państwowa Straż Pożarna poinformowała również Centrum Operacyjne o wyłowieniu ze starorzecza Odry w miejscowości Bełcz Wielki (363-364 km Odry) około 150 kg ryb, ze starorzecza Odry w rejonie Jelcza-Laskowic (około 224 km Odry) wyłowiono około 100 kg.

20 sztuk śniętych ryb pojawiło się też w starorzeczu Odry w miejscowości Kotowice (około 231 km rzeki).

Podczas długiego weekendu śnięte ryby wyławiano także ze stawu w parku Szczytnickim we Wrocławiu w okolicach ulicy Konopnickiej (ponad 100 sztuk) oraz z fosy miejskiej w rejonie Podwala (około 20 sztuk).

AKTUALIZACJA, 14 SIERPNIA, GODZINA 20:

W nawiązaniu do nieprawdziwych informacji, pojawiających się w niemieckiej i polskiej przestrzeni medialnej, Wody Polskie informują, że na przełomie lipca i sierpnia nie były dokonywane żadne duże zrzuty wód ze zbiorników retencyjnych do Odry. Wiązanie tego z obecną sytuacją na Odrze jest przekłamaniem.

Krótkotrwały wzrost poziomu wody był spowodowany czynnikami atmosferycznymi. W Czechach pod koniec lipca przeszły ulewne deszcze, co wpłynęło na przepływ oraz poziom wody w Odrze. Na wodowskazie Racibórz-Miedonia na Odrze, 25-30 lipca notowano poziom wody w granicach 115-120 cm. W ciągu doby pomiędzy 31 lipca a 1 sierpnia poziom wody wzrósł ponad dwukrotnie do 267 cm, a w kolejnych dniach zaczął opadać. Następnie fala ta przemieszczała się w dół rzeki, aż dotarła do Odry granicznej, powodując chwilowy wzrost poziomu wody. Było to naturalne zjawisko.

Dowodem na to jest także raport przygotowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który informuje, że „Analiza hydrogramów stanów wody w zlewni górnej i środkowej Odry wskazuje, że w okresie 25.07-09.08.2022 r. praca zbiorników retencyjnych, znajdujących na lewostronnych dopływach Odry na Nysie Kłodzkiej i Bystrzycy, zasadniczo nie odbiegała od wcześniej obserwowanych działań. Na zbiorniku Nysa (Nysa Kłodzka) przez cały okres występowania opadów obserwowano utrzymywanie stałego odpływu z jego około dwukrotnym zwiększeniem w dniu 3 sierpnia na okres ok. 24 godzin.”

Rzeczywiście, zbiornik Nysa na Nysie Kłodzkiej, która jest dopływem Odry, spowodował ruch wody Odrzańskiej Drogi Wodnej w tym okresie. Jednak było to związane z wypadkiem, w którym w jazie Rędzin we Wrocławiu zaklinowała się barka. Bezpośredni wpływ na niewielkie podwyższenie stanu wody w Odrze miały także intensywne opady w województwie dolnośląskim na początku sierpnia. Jednak absolutnie nie były to wzrosty, które miałyby wpływ na masowe śnięcie ryb na odcinku Odry.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zbiornika Racibórz, który jest suchym polderem. Oznacza to, że gromadzi wodę tylko w okresie wezbrań.

Ponadto informacje o czynnościach związanych z obsługą zbiorników przekazywane są każdorazowo do wszystkich służb.

AKTUALIZACJA, 18 SIERPNIA, GODZINA 10:

Na całym odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej, znajdującym się w administracji Wód Polskich RZGW we Wrocławiu – od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Warty – nie ma żadnych nowych przypadków wykrycia ognisk śniętych ryb. Pojedyncze przypadki są na bieżąco zgłaszane przez pracowników terenowych Wód Polskich monitorujących stan rzeki i odbierane przez odpowiednie służby.

Normuje się również sytuacja w zbiornikach lub starorzeczach zasilanych wodami Odry, gdzie liczba przypadków śniętych lub martwych okazów systematycznie maleje. Niestety trwająca susza hydrologiczna i utrzymujący się długotrwale bardzo niski stan rzek w dorzeczu Odry może miejscowo wpływać negatywnie na sytuację.

AKTUALIZACJA, 18 SIERPNIA, GODZINA 8:

Jeszcze raz przypominamy, że z zgodnie z obowiązującym w Polsce przepisami prawa za pobieranie prób, badanie, analizę i publikowanie wyników jakości oraz stanu wody odpowiadają konkretne służby – WIOŚ, GIOŚ lub GIS. Badanie martwych zwierząt może przeprowadzić Wojewódzki Lekarz Weterynarii, natomiast za poszukiwanie sprawców odpowiedzialne są organa ścigania – Policja i Prokuratura, z którymi pracownicy Wód Polskich RZGW we Wrocławiu od wielu dni pozostają w stałym kontakcie.

AKTUALIZACJA, 17 SIERPNIA, GODZINA 9:

Na tak zwanej Odrze skanalizowanej od ujścia Nysy Kłodzkiej do stopnia wodnego Malczyce brak ognisk śniętych i martwych ryb. Na odcinku Odry swobodnie płynącej od Malczyc do Bytomia Odrzańskiego podczas monitorowania rzeki nie stwierdzono masowego występowania śniętych ryb.

Nie wyklucza to pojedynczych miejsc, gdzie taka sytuacja jeszcze się utrzymuje, na przykład przy nasadach ostróg. Podobnie jest na odcinku Odry swobodnie płynącej od Bytomia Odrzańskiego do ujścia Warty, gdzie sytuacja z dnia na dzień się stabilizuje i wraca do normy.

Wszelkie informacje o sytuacji na Odrze na odcinku poniżej ujścia Warty, od Kostrzyna do Zalewu Szczecińskiego, są publikowane w specjalnym komunikacie przez RZGW w Szczecinie, które administruje tym fragmentem Odrzańskiej Drogi Wodnej: https://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/1414-komunikat-dotyczacy-pojawienia-sie-snietych-ryb-w-odrze-biezace-informacje

AKTUALIZACJA, 16 SIERPNIA, GODZINA 8:

W rejonie śluzy Zacisze na kanale nawigacyjnym Głównego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu w poniedziałek we wspólnej akcji prowadzonej przez Wody Polskie i Państwową Straż Pożarną wyłowiono około 50 sztuk ryb, łącznie około 70 kg.

AKTUALIZACJA, 15 SIERPNIA, GODZINA 20:

W głównym nurcie Odry na odcinku administrowanym przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu od ujścia Nysy Kłodzkiej do rejonu Zielonej Góry nie ma przypadków śniętych ryb. Martwe sztuki pojawiają się jednak w zbiornikach, które rzeka zasila lub które mają połączenia z wodami Odry.

Państwowa Straż Pożarna poinformowała Centrum Operacyjne Wód Polskich we Wrocławiu o występowaniu śniętych ryb w zalewie w Czernicy – to tzw. Jezioro Bajkał (km 229 Odry, pow. wrocławski, gm. Czernica). Akwen jest połączony z Odrą, ale nie jest w administracji PGW WP. Od 13 do 15 sierpnia łącznie wyłowiono tu 350 kg ryb.

Akcja wyławiana śniętych ryb w dniach od 13 do 15 sierpnia była prowadzona też na obszarze zalewu w Prężycach (275,5 km rzeki Odry). Straż pożarna wyłowiła w sobotę około 200 kg, w niedzielę 100 kg, natomiast w poniedziałek kolejnych 200 kg martwych ryb. Powiatowy Lekarz Weterynarii utylizację ryb zlecił firmie zewnętrznej.

Państwowa Straż Pożarna poinformowała również Centrum Operacyjne o wyłowieniu ze starorzecza Odry w miejscowości Bełcz Wielki (363-364 km Odry) około 150 kg ryb, ze starorzecza Odry w rejonie Jelcza-Laskowic (około 224 km Odry) wyłowiono około 100 kg.

20 sztuk śniętych ryb pojawiło się też w starorzeczu Odry w miejscowości Kotowice (około 231 km rzeki).

Podczas długiego weekendu śnięte ryby wyławiano także ze stawu w parku Szczytnickim we Wrocławiu w okolicach ulicy Konopnickiej (ponad 100 sztuk) oraz z fosy miejskiej w rejonie Podwala (około 20 sztuk).

AKTUALIZACJA, 12 SIERPNIA, godzina 10.00, komunikat od Wody Polskie:

Na opolskim i dolnośląskim odcinku Odry, które są w administracji Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu sytuacja jest stabilna i unormowana. Nie ma ognisk śniętych ryb ani żadnych innych objawów skażenia rzeki. Sytuacja jest kilka raz na dobę monitorowana i raportowana przez kilkudziesięciu pracowników stopni wodnych: Zwanowice, Brzeg, Lipki, Oława, Ratowice, Janowice, Bartoszowice, Opatowice, Zacisze, Różanka, Kanał Miejski, Szczytniki, Mieszczański, Rędzin, Brzeg Dolny oraz Malczyce oraz służby terenowe Zarządu Zlewni we Wrocławiu.

Kolejnych kilkudziesięciu pracowników jest zaangażowanych w monitorowanie i patrolowanie rzeki w rejonie Głogowa, Nowej Soli, Bytomia Odrzańskiego, Cigacic, Krosna Odrzańskiego oraz Słubic aż do ujścia Warty w rejonie Kostrzyna, gdzie kończy się odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej administrowany przez RZGW we Wrocławiu. Nasze służby uczestniczą w akcji wyławiania śniętych ryb, jednak z godziny na godzinę obserwują zmniejszanie się zasięgu tego zjawiska w tym rejonie. Nie ma żadnych potwierdzonych informacji o śmierci innych zwierząt z powodu skażenia Odry.

AKTUALIZACJA, 12 SIERPNIA, godzina 9.00 komunikat od Wody Polskie:

Pracownicy Wód Polskich kontynuują działania związane z wyławianiem martwych ryb z Odry na obszarze województwa lubuskiego we współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim okręg w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim oraz przy olbrzymim wsparciu wolontariuszy.

Akcja prowadzona jest przez nasze służby między innymi w Cigacicach, Krośnie Odrzańskim i Słubicach. W ciągu ostatnich dni na tym terenie odłowiono łącznie około 5 ton ryb, które następnie zostaną zutylizowane. Niestety z uwagi na niski stan wody w czynnościach nie można wykorzystywać niektórzych łodzi o większym zanurzeniu.

W akcję zaangażowane są również łodzie prywatne, jednostki straży pożarnej. Wsparcia udziela również 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 50 żołnierzy operacyjnych, którzy również przez weekend mają pomagać w działaniach minimalizujących skutki katastrofy ekologicznej na Odrze w rejonie Zielonej Góry.

Aktualizacja 11 sierpnia, godzina 11.00, komunikat od Wody Polskie:

Najtrudniejsza sytuacja na obszarze zarządzanym przez RZGW we Wrocławiu jest obecnie obserwowana w Słubicach w województwie lubuskim. Pracownicy terenowi i techniczni Wód Polskich Zarządu Zlewni w Zielonej Górze od godzin porannych biorą udział w wyławianiu martwych i śniętych sztuk na Odrze w tej miejscowości. Podobne działania są obecnie prowadzone w Cigacicach i Krośnie Odrzańskim, gdzie wspólnie z PZW odłowiono w ostatnich 2 dniach około 4 ton ryb, które przekazano do utylizacji.

Sytuacja bardzo powoli się stabilizuje i wraca do normy, ponieważ nie ma kolejnych sygnałów o nowych ogniskach występowania zjawiska masowego śnięcia ryb na innych niż wcześniej odnotowane lokalizacjach Odrzańskiej Drogi Wodnej. Służby Wód Polskich niezmiennie prowadzą monitoring rzeki i reagują na wszelkie zgłoszenia w tej sprawie.

Aktualizacja 11 sierpnia, godzina 10.00, komunikat od Wody Polskie:

Sytuacja na odcinkach Odry na obszarze województw opolskiego i dolnośląskiego, administrowanych przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu jest całkowicie opanowana i stabilna. Od kilku dni nie występują żadne nowe skupiska śniętych lub martwych ryb, ani w rejonie Wrocławia, ani w rejonie Oławy, gdzie po raz pierwszy zaobserwowano problem pod koniec lipca. To właśnie w rejonie tej ostatniej miejscowości nasi pracownicy wspólnie z PZW wyłowili łącznie ponad 5 ton ryb, które trafiły do utylizacji.

Pracownicy Wód Polskich na wszystkich stopniach wodnych na Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej do Malczyc stale monitorują wodę w korycie oraz patrolują inne odcinki rzek. W miejscach, gdzie wcześniej wykryto zjawisko (Lipki, Oława, Ratowice, Janowice, Bartoszowice) nie jest ono obecnie odnotowywane. W samym Wrocławiu w ostatnich dniach śnięte ryby pojawiły się jedynie w fosie miejskiej, która nie jest akwenem administrowanym przez Wody Polskie, podobnie jak tak zwane Jezioro Bajkał.

Aktualizacja 10 sierpnia godzina 15.50 – drugi komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w sprawie śniętych ryb w Odrze.

Aktualizacja 10 sierpnia godzina 11.00 – komunikat Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie:
„W nawiązaniu do próśb przedstawicieli Polskiego Związku Wędkarskiego – Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców miejscowości położonych nad Odrą oraz turystów przebywających nad rzeką o niewchodzenie do wody i niekąpanie się w niej. Apel dotyczy zarówno ludzi, jak i psów pod opieką ich właścicieli.
Do czasu wyjaśnienia przyczyn obserwowanego obecnie zjawiska oraz zlokalizowania źródła, za co odpowiadają inne organy i instytucje, nie zaleca się również łowienia ryb w Odrze oraz przygotowywania z nich posiłków.”