Informacja o działaniach służb w związku ze stwierdzeniem w górnym biegu rzeki Odry martwych ryb.
Dziś rano (11.08.2022 r.) odbyło się spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w którym udział wzięli przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Polskiego Związku Wędkarskiego, W czasie spotkania omówiono bieżącą sytuację na rzece.
Aktualnie trwa rekonesans wytypowanych rejonów rzeki pod kątem ewentualnych działań dodatkowych. Rekonesans prowadzi Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z przedstawicielami Komendanta Wojewódzkiego PSP i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolski.
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
Wojewoda Lubuski jest w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w dotychczasowe działania. Dziś o godz. 18:00 odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które w całości zostanie poświęcone sytuacji na Odrze.
Oprócz wszystkich służb związanych z bezpieczeństwem publicznym wezmą w nim udział również przedstawiciele Wód Polskich. Spotkanie podsumuje dotychczasowe działania, a także określi dodatkowe działania.
Badanie próbek wody
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze pobiera próby wody do badań od 5 sierpnia. Badaniami objęto cały lubuski odcinek Odry. Pomiary i pobory prowadzone są w Bytomiu Odrzańskim, Krośnie Odrzańskim, Słubicach i Kostrzynie nad Odrą. Pobory wody powierzchniowej rzeki Odry do badań trwają nieprzerwanie.
Badania laboratoryjne pobranych próbek wykonuje Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dotychczasowe wyniki nie wskazują na anomalie w chemizmie wody w rzece. Nie stwierdzono również jej odtlenienia, czyli tzw. przyduchy. Stwierdzono wysoką zawartość tlenu i zwiększoną ilość zawiesiny.
Wciąż trwają prowadzone przez CLB analizy chromatograficzne w związku z podejrzeniem wystąpienia substancji toksycznych. Pierwsze wyniki z dnia 5 sierpnia br. nie potwierdzają jednak ich obecności. Kolejne z 6 i 7 sierpnia również nie stwierdzają obecności toksycznych zanieczyszczeń organicznych.
Obserwowane przemieszczanie się zwiększonej ilości zawiesiny i śniętych ryb w Odrze wskazuje, że źródła zanieczyszczenia należy identyfikować na wcześniejszych odcinkach rzeki (powyżej granicy województwa lubuskiego).
Działania dodatkowe
Pracownicy WIOŚ prowadzą weryfikację w punktach poboru obecności śniętych ryb w rzece Odrze. Prowadzone są również obloty rzeki dronem w rejonach:
Nowej Soli (w tym kanał portowy),
Cigacic (w tym port rzeczny),
Słubic,
Górzycy,
Kostrzyna nad Odrą.
Dodatkowo zlecono pobranie próbek i wykonanie badań w zakresie potwierdzenia lub wykluczenia zatrucia ryb substancjami toksycznymi.
W kilku miejscach na terenie województwa lubuskiego zostaną wykonane badania w zakresie przydatności wody do kąpieli lub spożycia przez ludzi.