Zapraszamy do składania uwag w związku z konsultacjami społecznymi dot strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego w terminie: 21 sierpnia- 11 września 2023r.
Uwagi do prognozy można składać w następujących formach:
1.elektronicznie za pomocą ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/znof_oos
2.za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zatytułowanej wiadomości „uwagi do Prognozy”, na adres e-mail: FunduszeEU@um.zielona-gora.pl
3.osobiście do protokołu w siedzibie Lubuskiego Trójmiasta al. Niepodległości 10, 65-048 Zielona Góra oraz Urzędu Miasta Zielona Góra Wydział Funduszy Europejskich ul. Stary Rynek 1 65-067 Zielona Góra;
4.w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto al. Niepodległości 10, 65 – 048 Zielona Góra oraz Urząd Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra.

załączniki:
Ogłoszenie
Prognoza OOŚ Strategia ZNOF
Uzgodnienie inspektor sanitarny
Uzgodnienie rdoś
ZNOF strategia