Projekt realizowany w ramach: Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja. Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Obszar realizacji: Województwo Lubuskie.

Cel projektu oraz dodatkowe informacje

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego poprzez przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023 dla 180 szczególnie uzdolnionych uczniów lubuskich szkół o profilu zawodowym z terenu Województwa Lubuskiego (140 stypendiów dla uczniów techników oraz 40 stypendiów dla uczniów szkół branżowych I stopnia).

W wyniku podjętych działań w okresie od 01.09.2022r. do 31.08.2023r. 180 uczniów (140 techników oraz 40 szkół branżowych I stopnia) zrealizuje Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego zgodnie z założonymi celami.

W czasie pobierania stypendium uczniowie podlegać będą opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. Celem opieki dydaktycznej będzie pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne aktywna współpraca i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Kwota stypendium

Wysokość stypendium wyniesie 8 000 zł w okresie 10 miesięcy trwania roku szkolnego (800,00 zł miesięcznie).

Informacje o naborze
Czytaj REGULAMIN