ekran monitora na którym znajdują się okienka z zalogowanymi radnymi podczas sesji zdalnej Rady Miejskiej

Co roku Miasto Nowa Sól wspiera Powiat Nowosolski dofinansowując instytucje, które znajdują się na terenie miasta, a są jednostkami powiatu. Jest to częściowe pokrycie kosztów utrzymania hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli (30.000 złotych), bieżąca działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” (20.000 złotych) oraz dofinansowanie zatrudnienia Powiatowego Konserwatora Zabytków (43.952,40 złotych).
Dodatkowo, zgodnie z uchwałą budżetową miasta na rok 2021 zaplanowano udzielenie również pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego w wysokości 291.997,00 zł, która w całości zostanie przekazana nowosolskiemu szpitalowi. Na mocy zawartego 28 marca 2019 r. z powiatem porozumienia o wzajemnej współpracy i współdziałaniu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w WS SP ZOZ w Nowej Soli zobowiązaliśmy się do udzielenia wsparcia finansowego w latach 2019-2022 w corocznej wysokości 291.997,00 zł na zakup tomografu. Łącznie zakłada się przekazać z budżetu naszego miasta pomoc finansową w wysokości 1.167.988,00 zł.