Szanowni Państwo

Prezydent Miasta Nowa Sól informuje, że wprowadza SMSowy system informowania zobowiązanych o zbliżającym się terminie płatności lub powstaniu zaległości dotyczących posiadanych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, użytkowania wieczystego gruntu, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, dzierżawy, opłat lokalnych (tj. opłat za: mandaty karne, targowisko miejskie, za zajęcie pasa drogowego, najem pomieszczeń).
Zobowiązany, który wyrazi zgodę w oświadczeniu, na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie danych Gminy Nowa Sól – Miasto, będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (SMSy) przypominające o terminie płatności lub informujące o powstałych zaległościach.
Jeżeli należności zostaną uregulowane w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (SMS) zobowiązany uniknie obowiązku uregulowania kosztów upomnienia lub kosztów wezwania.
W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia oświadczenia i złożenia bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Nowej Soli w godzinach pracy urzędu lub przesłania pocztą.
Uwaga: oświadczenia składane za pośrednictwem e-maila muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby składającej oświadczenie.
Druk oświadczenia dostępny jest TUTAJ
Zapraszamy do skorzystania z powyższej usługi.
Prezydent Miasta Nowa Sól
Jacek Milewski