Projekt „Młodzi – aktywność, przedsiębiorczość, sukces!” ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa lubuskiego poprzez udzielnie wsparcia szkoleniowego, finansowego
(w postaci dotacji) i pomostowego dla osób do 30 roku życia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.08.2022 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu
Głównym celem Projektu jest zwiększanie aktywności zawodowych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy na obszarze województwa lubuskiego. Projekt obejmie wyłącznie osoby bierne zawodowe lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki realizacji wsparcia Projekt przyczyni się do powstania 34 miejsc pracy.

Miejsce realizacji
Województwo lubuskie

Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do 34 (21K/13M) osób fizycznych w wieku 18 – 29 lat (do dnia 30 urodzin), które są bierne zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa lubuskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (wymagane świadectwo pracy lub kopia umowy cywilno – prawnej wraz z oświadczeniem pracodawcy lub Uczestnika Projektu, że dana osoba utraciła pracę po 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19).

Jesteś zainteresowany? Więcej informacji TUTAJ