po lewej stronie napis narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021, po prawej stronie 4 dorosłe osoby dwóch męzczyzn i dwie kobiety oraz dziecko patrzą w ekran telefonu, uśmiechają się

Jacek Milewski – Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Nowa Sól- Miasto ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: do dnia 9 lutego 2021 roku.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

mieć ukończone 18 lat,
cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje na BIP http://www.bip.nowasol.mserwer.pl/