sesja rady miejskiej w tle radni

Podczas sesji Rady Miejskiej w piątek 30 grudnia, radni zagłosowali za przyjęciem budżetu dla Nowej Soli na rok 2023. Jaki będzie? To bardzo trudny budżet konstruowany w niełatwych, a mówiąc bardziej precyzyjnie w nieprzewidywalnych czasach. Walka z pandemią, wojna w Ukrainie odcisnęły swoje piętno w budżetach wszystkich samorządów i naszych mieszkańców. Skutki finansowe obecnej sytuacji będą miały charakter długoterminowy, dlatego budżet, z całą pewnością będzie dostosowywany w czasie roku do zmieniających się warunków, a co za tym idzie będzie wymagał od nas wszystkich elastyczności w działaniu. To budżet, w którym staramy się utrzymać proinwestycyjny kurs Naszego Miasta nie zapominając o społecznej fali, na której płyniemy od trzech lat. To budżet, skierowany do wszystkich mieszkańców – mówił prezydent Jacek Milewski.
Jak to wygląda w liczbach:
dochody na poziomie 216.557.072 zł, a wydatki 252.807.072 zł,
planowane inwestycje to 63.744.068 zł, co stanowi 29,44 % dochodów
najważniejsze wydatki w ramach bieżącej działalności to:
oświata i wychowanie – planowana kwota: 65.552.525 zł
administracja publiczna – planowana kwota: 23.743.450 zł
rodzina – planowana kwota: 21.851.772 zł
pomoc społeczna – planowana kwota: 19.028.634 zł
kultura fizyczna – planowana kwota: 13.568.709 zł
gospodarka komunalna i oś – planowana kwota: 11.247.000 zł
gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota: 8.566.300 zł
transport i łączność – planowana kwota: 8.110.000 zł
kultura i ochrona dziedzictwa – planowana kwota: 7.400.248 zł
Jest to budżet zakładający wysoki poziom prorozwojowych inwestycji w mieście. Wśród nich są inwestycje kontynuowane z lat poprzednich, ale są także nowe, na które pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne. Najważniejsze z nich to:
kontynuacja budowy hali sportowej – planowana kwota 7.728.695 zł
kontynuacja budowy III etapu ulicy Dolnośląskiej – planowana kwota 5.245.972 zł
kontynuacja rewitalizacji terenów pofabrycznych dawnej Fabryki Nici „ODRA” – planowana kwota: 3.297.526 zł
kontynuacja budowy ścieżki rowerowej Nowa Sól – Otyń – Zatonie – planowana kwota 2.675.000 zł
rozpoczęcie przebudowy dróg w dzielnicy Pleszówek – planowana kwota 13.020.000 zł
rozpoczęcie budowy miejsc parkingowych na osiedlu Konstytucji – planowana kwota 3.884.000 zł
rozpoczęcie budowy III etapu Południowej Obwodnicy – planowana kwota 3.110.000 zł
rozpoczęcie budowy drogi łączącej ulicę Towarową z Topolową – planowana kwota 2.617.293 zł
rozpoczęcie budowy Parku Zdrowia przy ulicy Mickiewicza – planowana kwota 2.463.000 zł
rozpoczęcie przebudowy dróg na terenie dawnej FN ODRA – planowana kwota 2.082.733 zł
rozpoczęcie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia obok S3 – planowana kwota 1.910.000 zł
rozpoczęcie wymiany pieców w mieszkaniach komunalnych na terenie miasta – planowana kwota 1.868.856 zł
rozpoczęcie przebudowy Magazynu Solnego – planowana kwota 1.358.506 zł
W budżecie zaplanowane są również inwestycje poprawiające bieżącą infrastrukturę miejską. Łączna kwota na budowę dróg, parkingów, infrastruktury technicznej, nowych punktów świetlnych, wykonanie dokumentacji na poprawę rozwiązań komunikacyjnych to 4.026.844 zł. Poprzez racjonalizację wydatków bieżących w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki kolejny rok z rzędu udaje się wygospodarować środki na poprawę bazy. Łącznie kwota na remonty obiektów przedszkolnych, szkolnych, nowosolskich cmentarzy oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji to 5.890.943 zł. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że mówiąc o inwestycjach w roku 2023 mówimy jak zwykle o planach uzależnionych od realizacji dochodów własnych Naszego Miasta.
Prezydent Milewski podkreślił także, że finanse Miasta są w bardzo dobrej kondycji. Łączne, planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec 2023 roku może wynieść 79.250.000, co stanowi tylko 36,60 % (przy maksimum 60%) planowanych dochodów. Wszystkie bieżące zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe regulowane są w terminie. Obsługa zadłużenia odbywa się bez żadnych problemów, a płynność finansowa budżetu jest wzorowa.