Radni Rady Miejskiej w Nowej Soli uchwalili budżet na rok 2024. Dokument ten stanowi rezultat wspólnej pracy prezydenta Jacka Milewskiego, jego współpracowników oraz dyskusji z Radnymi Miejskimi. Prezydent Milewski serdecznie podziękował wszystkim za ich zaangażowanie i wysiłek, zwłaszcza w obliczu nieprzewidywalnych czasów, które niosą ze sobą długofalowe skutki walki z pandemią i trwającej wojny na Ukrainie.

Zgodnie z przedstawionymi liczbami, projekt budżetu na 2024 rok zakłada dochody na poziomie 227.378.203 zł, a wydatki na poziomie 262.719.773 zł. Planowane inwestycje, mające na celu rozwój miasta, stanowią imponującą kwotę 63.206.003 zł, co odpowiada 27,80% dochodów. Należy jednak zaznaczyć, że budżet przewiduje deficyt w wysokości 35.341.570 zł.

Prezydent Milewski podkreślił, że budżet utrzymuje proinwestycyjny kurs miasta, jednocześnie nie zapominając o społecznej fali, na której Nowa Sol pływa od czterech lat. Przyznał również, że nieprzewidywalność sytuacji wymaga elastyczności w działaniu, co sprawi, że budżet będzie dostosowywany w trakcie roku do zmieniających się warunków.

Pełna treść wystąpienia podczas sesji Rady Miejskiej prezydenta Jacka Milewskiego:

Panie Przewodniczący. Wysoka Rado.
Przedkładam Państwu projekt budżetu na 2024 rok. Budżet, który powstał w wyniku kilkutygodniowej pracy moich Współpracowników i wielogodzinnych dyskusji z Radnymi Miejskimi. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować „naszemu Ministrowi Finansów” Pani Skarbnik Arlecie Korol, Naczelnikom i pracownikom wszystkich Wydziałów UM oraz Dyrektorom i pracownikom miejskich jednostek za kawał mega profesjonalnej, budżetowej roboty. To niełatwy budżet konstruowany w nieprzewidywalnych czasach. Długofalowe skutki walki z pandemią i wojny w Ukrainie odcisnęły swoje piętno w budżetach zarówno samorządów, jak i Naszych Mieszkańców. Ta nieprzewidywalność powoduje, że budżet, z całą pewnością będzie dostosowywany w czasie roku do zmieniających się warunków, a co za tym idzie będzie wymagał od nas wszystkich elastyczności w działaniu. To budżet, utrzymujący proinwestycyjny kurs Naszego Miasta, nie zapominając o społecznej fali, na której płyniemy od czterech lat. To budżet, skierowany do wszystkich Naszych Mieszkańców. Mmam nadzieję, że potwierdzicie to Państwo w głosowaniu za jego uchwaleniem.
Kilka liczb. Projekt budżetu na 2024 rok zakłada:
dochody na poziomie 227.378.203 zł, a wydatki 262.719.773 zł,
planowane inwestycje to 63.206.003 zł, co stanowi 27,80 % dochodów
deficyt w kwocie 35.341.570 zł
Najważniejsze wydatki w ramach bieżącej działalności to:
oświata i wychowanie – planowana kwota: 69.984.376 zł
rodzina – planowana kwota: 23.737.723 zł
pomoc społeczna – planowana kwota: 20.377.683 zł
administracja publiczna – planowana kwota: 19.902.501 zł
transport i łączność – planowana kwota: 14.178.137 zł
kultura fizyczna – planowana kwota: 13.700.999 zł
kultura i ochrona dziedzictwa – planowana kwota: 8.679.061 zł
gospodarka komunalna i oś – planowana kwota: 8.489.000 zł
gospodarka mieszkaniowa – planowana kwota: 7.877.300 zł
Jest to budżet zakładający wysoki poziom prorozwojowych inwestycji w mieście. Wśród nich są inwestycje kontynuowane z lat poprzednich, ale są także nowe, na które pozyskaliśmy rekordowe dofinansowanie zewnętrzne. Tylko w jednym, 2023 roku jest to kwota ponad 53 miliony złotych, a w latach 2020 – 2022 była to kwota ponad 64,5 miliona złotych.
Najważniejsze z nich to:
kontynuacja przebudowy dróg w dzielnicy Pleszówek – planowana kwota 13.784.898 zł
kontynuacja budowy drogi łączącej ulicę Towarową z Topolową – planowana kwota 8.246.290 zł
kontynuacja przebudowy dróg na terenie dawnej FN ODRA – planowana kwota 5.185.666 zł
kontynuacja budowy III etapu Południowej Obwodnicy – planowana kwota 3.500.000 zł
kontynuacja przebudowy Magazynu Solnego – planowana kwota 2.675.000 zł
rozpoczęcie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr5 – planowana kwota 3.501.000 zł
rozpoczęcie budowy drogi w Południowej Strefie przy ulicy Wielkopolskiej – planowana kwota 3.040.000 zł
rozpoczęcie budowy Parku Zdrowia przy ulicy Mickiewicza – planowana kwota 3.000.000 zł
rozpoczęcie przebudowy ulic Chrobrego i Grobla wraz ze skrzyżowaniem – planowana kwota 2.738.550 zł
rozpoczęcie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia obok S3 – planowana kwota 2.630.550 zł
rozpoczęcie budowy garaży przy ulicy Topolowej – planowana kwota 2.458.000 zł
rozpoczęcie przebudowy ulic Cicha i Lipowa – planowana kwota 1.571.986 zł
rozpoczęcie budowy drogi w Południowej Strefie przy ulicy Śląskiej – planowana kwota 1.417.205 zł
rozpoczęcie budowy miejsc parkingowych na osiedlu Konstytucji – planowana kwota 950.000 zł
rozpoczęcie rozbudowy ulicy Głogowskiej – planowana kwota 950.000 zł

Nie zapominamy również o poprawie bieżącej infrastruktury miejskiej. Łączna kwota na budowę dróg, parkingów, infrastruktury technicznej, nowych punktów świetlnych, wykonanie dokumentacji na poprawę rozwiązań komunikacyjnych to 2.435.300 zł. Poprzez racjonalizację wydatków bieżących w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki kolejny rok z rzędu udaje się wygospodarować środki na poprawę bazy. Łącznie kwota na remonty obiektów przedszkolnych, szkolnych, nowosolskich cmentarzy oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji to 1.881.400 zł. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że mówiąc o inwestycjach w roku 2024 mówimy jak zwykle o planach uzależnionych od realizacji dochodów własnych Naszego Miasta.

Panie Przewodniczący. Wysoka Rado.
Kończąc chciałbym podkreślić, że finanse Miasta są w bardzo dobrej kondycji. Wszystkie bieżące zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe regulowane są w terminie. Obsługa zadłużenia odbywa się bez żadnych problemów, a płynność finansowa budżetu jest wzorowa.
Jestem przekonany, że przedstawiony Państwu projekt budżetu jest w tych niełatwych czasach najlepszym z możliwych. Mam też ogromną nadzieje, że realizacja tego budżetu przyczyni się do dalszego rozwoju Naszego Miasta w interesie wszystkich, mocno podkreślam słowo wszystkich Nowosolan. Przedkładając projekt budżetu na 2024 rok robię to z czystym sumieniem i bardzo proszę o jego przyjęcie.