komunikat

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag
do oferty na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.
II Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych.

Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum z siedzibą w Słubicach (69-100) przy ul. Kościuszki 1 (nr KRS 0000143477), złożyła dnia 04.11.2020 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego pn. II Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust. 3 w/w ustawy, oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl w zkładce NGO – Małe dotacje.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17.11.2020 r. w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12 poprzez wrzucenie pisma do skrzynki podawczej oraz ustnie do protokołu w Wydziale Spraw Społecznych – pok 109 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 68/4590327) lub drogą elektroniczną na adres: pozytekpubliczny@nowasol.pl

Załącznik:oferta z dnia 04.11.2020 r. złożona przez Fundację na Rzecz Collegium Polonicum pt. II Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych.