Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn. Puchar Polski Piłki Ręcznej na szczeblu wojewódzkim.

Uczniowski Klub Sportowy Trójka z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Botanicznej 22 (nr w ewidencji UKS Starosty Nowosolskiego – 7), złożył dnia 05.08.2020 r., w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego pn. Puchar Polski Piłki Ręcznej na szczeblu wojewódzkim.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust. 3 w/w ustawy, oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18.08.2020 r. w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12 oraz ustnie do protokołu& w Wydziale Spraw Społecznych – pok 109 lub drogą elektroniczną na adres: pozytekpubliczny@nowasol.pl

Prezydent Miasta
Nowa Sól
/ – /

załącznik