Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne. Trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (PZMM dla ZNOF). Zapraszamy mieszkańców Nowej Soli do udziału w warsztatowym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym planowanych działań w zakresie komunikacji zbiorowej i indywidualnej (w tym rowerowej i pieszej) do 2030 i 2040 roku.
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podsumowaniem Diagnozy sytuacji mobilnościowej w ZNOF (TUTAJ), a samo spotkanie będzie także okazją do wypracowania kierunków i zakresu działań wspólnie z interesariuszami powstania Planu dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Omówione zostaną wyniki badań ankietowych na temat mobilności, w których udział wzięło kilka tysięcy mieszkańców ZNOF.
Na spotkanie zapraszamy dn. 26 kwietnia 2023 r. (środa), do Nowosolskiego Domu Kultury przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49. Zaczynamy o godz. 17:00!
O PROJEKCIE:
Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) ma na celu rozwiązanie problemów transportowych na danym obszarze poprzez wspólne wypracowanie długoterminowej strategii (do 2030 i 2040 roku) przez przedstawicieli samorządów
i mieszkańców. Realizacja działań zapisanych w Planie ma zapewnić mieszkańcom wygodny dostęp do celów podróży i usług, poprawić bezpieczeństwo, zredukować zanieczyszczenie powietrza i hałasu oraz emisję gazów cieplarnianych i zużycie energii, a także zwiększyć wydajność i efektywność kosztową transportu osób i towarów. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej realizowany będzie w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym, w skład którego wchodzą gminy: Zielona Góra, Nowa Sól – Miasto, Sulechów, Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Otyń, Świdnica i Zabór.
Efektem wprowadzenia rozwiązań Planu będzie bezpieczniejsze i łatwiejsze poruszanie się
w ZNOF, co przełoży się na krótszy czas podróży, poziom komfortu oraz podniesienie atrakcyjności i jakości miejsc zamieszkania na terenie ZNOF, z korzyścią dla mieszkańców oraz gospodarki.
DLACZEGO JEST TO WAŻNE?
Zielona Góra i Nowa Sól to miejsca pracy wielu mieszkańców regionu, którzy jednocześnie zamieszkują gminy ościenne, a w tym gminę Otyń. Każdego dnia setki osób przemieszcza się, by dotrzeć do pracy, szkoły, urzędów, sklepów, czy miejsc rekreacji i kultury. Dlatego planowanie mobilności, zgodnie
z nowym podejściem, odbywa się w ramach większych obszarów, składających się z co najmniej kilku gmin tworzących tzw. obszary aglomeracyjne, czyli tereny, które są ze sobą ściśle powiązane funkcjonalnie. W planowaniu mobilności bierze się również pod uwagę kwestie przestrzenne
i środowiskowe, np. wskazuje się, gdzie powinna powstawać nowa zabudowa, tak, żeby nie pogarszała stanu środowiska naturalnego, a jednocześnie zapewniała nowym mieszkańcom dobre warunki
w codziennych podróżach do pracy, szkoły i usług. Odróżnia to PZMM od typowych opracowań transportowych, które skupiają się jedynie za zagadnieniach komunikacyjnych i są ograniczone do obszaru danego miasta lub gminy.
PZMM dotyczy więc mieszkańców wszystkich gmin ZNOF – np. w zakresie częstotliwości kursowania autobusów regionalnych, lokalnych oraz miejskich i możliwych sposobów poprawiania ich dostępności, wytycznych w zakresie budowy chodników i dróg dla rowerów, czy bezpiecznych przejść dla pieszych na obszarach wiejskich, niezbędnych działań, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ ruchu samochodów ciężarowych na miejscowości, czy integracji różnych środków transportu, w tym publicznych i prywatnych w całym obszarze. Plany zrównoważonej mobilności miejskiej są wspierane przez Komisję Europejską, a ich opracowanie i wdrażanie będzie jednym z warunków otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej na inwestycje związane z szeroko pojmowaną mobilnością.