Na plakacie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące powszechnego spisu rolnego 2020. Na obrazku znajduje się dwóch mężczyzn i jedna kobieta po prawej stronie

Od 1 września do 30 listopada trwa powszechny spis rolny 2020. Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Powszechny Spis Rolny prowadzony jest w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;
Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz;
Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;
Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.
Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
osób prawnych;
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.
Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!
W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.

Spisz się przez telefon!

Od 1 września na infolinii spisowej (pod numerem 22 279 99 99) będzie również możliwość spisania się przez telefon. Po połączeniu się z numerem wybierz „1” – zostaniesz skierowany na infolinię spisową. Następnie wybierz opcję „Spisz się przez telefon”, połączysz się z naszym rachmistrzem – to doskonale przygotowana osoba do przeprowadzenia z Tobą spisu przez telefon.

https://www.facebook.com/UStatZielonaGora/ Przypominamy wszystkim o trwającym KONKURSIE „Gminne zawody „piłkarskie”. Mobilizujmy rolników do wzięcia udziału w samospisie !

Pamiętacie, że gminy, w których na dzień 15 października br. zostanie osiągnięty najwyższy wskaźnik realizacji samospisu (tj. w których procentowy udział liczby gospodarstw spisanych metodą samospisu w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych w gminie będzie najwyższy) otrzymają zestawy piłek dla szkół w wygranej gminie.

Odwiedź stronę spisu rolnego

Odwiedź stronę Facebook Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

Na plakacie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące powszechnego spisu rolnego 2020. Na obrazku znajduje się dwóch mężczyzn i jedna kobieta po prawej stronie