Podczas sesji absolutoryjnej w piątek 30 czerwca, radni Rady Miejskiej w Nowej Soli zagłosowali za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu prezydentowi Nowej Soli za rok 2022. Skarbnik miasta Arleta Korol przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Prezydent Jacek Milewski w swoim wystąpieniu podkreślał wysoki profesjonalizm wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, umiejętności elastycznego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia i żelaznej konsekwencji w jego realizacji.
Wystąpienie Prezydenta Jacka Milewskiego podczas sesji Rady Miejskiej

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Dzisiejsza sesja jest jedną z najważniejszych w pracy każdego samorządu. Minął kolejny rok budżetowy i przyszedł czas na podsumowanie dokonań roku 2022. Mam przyjemność przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wytężonej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta całego zespołu pracowników Gminy Nowa Sól – Miasto. Jednocześnie chciałbym podziękować Państwu Radnym za te 12 miesięcy merytorycznej pracy oraz byłej Pani Skarbnik Izabeli Piaście i obecnej Pani Skarbnik Arlecie Korol oraz Ich Współpracownikom za codzienne, profesjonalne prowadzenie finansów naszego samorządu. Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za rok 2022 zostały dostarczone w ustawowym terminie i były przedmiotem obrad wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej, które wydały pozytywną opinię w tej sprawie. W moim głębokim przekonaniu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków jest to bardzo dobre wykonanie budżetu. Wykonanie, które pokazuje wielki profesjonalizm i żelazną konsekwencje w działaniu ludzi, którzy odpowiadają za zarządzanie naszym miastem
Szanowni Państwo.
O szczegółowych cyfrach charakteryzujących ten budżet opowiedziała już nasza Pani Skarbnik, także nie chcąc się powtarzać ograniczę się do tych najważniejszych. Przede wszystkim chcę zwrócić Państwa uwagę, że był to kolejny w historii naszego samorządu budżet, w którym zarówno w planach, jak i w wykonaniu po stronie dochodów przekroczyliśmy kwotę 200 milionów złotych. W planie budżetu na dzień 31.12.2022 roku zaplanowano dochody Gminy w kwocie 240.177.531 zł, wydatki w kwocie 252.499.968 zł, środki na zadania inwestycyjne w kwocie 51.683.163 zł i deficyt budżetu w kwocie 12.322.437 zł.
Wykonanie dochodów
Dochody budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto zostały wykonane w kwocie 227.731.820, co stanowi 94,82 % zaplanowanych dochodów. Na szczególną uwagę, ze względu na bezpośredni wpływ na ich realizację miejskich służb, zasługuje wykonanie w tym bardzo trudnym okresie dochodów własnych w kwocie 78.132.924 zł (96,27% planu), w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych wykonano w kwocie 40.514.251 zł (93,06% planu) i wpływy z majątku gminy w kwocie 19.350.625 zł (91,67% planu). Udziały w podatku PIT wykonano w kwocie 35.607.575 zł (100,00% planu), a udziały w CIT w kwocie 1.901.735 zł (99,32% planu). Przytoczone tutaj liczby bezdyskusyjnie świadczą o wysokim profesjonalizmie wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, umiejętności elastycznego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia i żelaznej konsekwencji w jego realizacji.
Wykonanie wydatków
Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto zostały wykonane w kwocie 226.715.921 zł, co stanowi 89,79 % planu rocznego. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy umożliwiły pełną realizację zadań bieżących na kwotę 183.099.852 zł (91,18% planu). Jest to zadowalający wskaźnik wykonania zaplanowanych wydatków.
Wykonanie inwestycji
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy Nowa Sól-Miasto na rok 2022 zostały wykonane w kwocie 43.616.069 zł tj. 84,39 % planu rocznego.
Warto w tym miejscu mocno podkreślić, że:
zakres rzeczowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych został w zasadzie wykonany w 100%,
jest to kolejny rok utrzymania na wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych w mieście, co świadczy o dużej determinacji i konsekwencji w dążeniu do rozwoju Nowej Soli
wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane ze środków własnych Gminy, dotacji ze środków unijnych i krajowych
Wykonanie deficytu budżetu
Ostatecznie planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 12.322.437 zł został ostatecznie zamieniony na wynik dodatni w wysokości 1.015.898 zł. Wartym podkreślenia jest fakt, że pomimo bardzo trudnego roku i mało sprzyjających okoliczności w roku 2022 została wypracowana nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) w kwocie 3.142.536 zł.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Podsumowując chciałbym podkreślić, że bardzo dobry (jak na ten trudny czas) poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2022 oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Nowa Sól-Miasto umożliwiły pełną realizację zadań bieżących oraz wykonanie zdecydowanej większości zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Nowa Sól – Miasto dokonała spłaty wszystkich swoich zobowiązań z lat ubiegłych, a zadłużenie gminy wynosi ogółem 57.000.000 zł, co stanowi 25 % wykonanych dochodów (maksymalny wskaźnik 60%).
Mając powyższe na względzie z czystym sumieniem zwracam się do Wysokiej Rady o zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2022 i udzielenie absolutorium z wykonania budżetu.