Podczas sesji absolutoryjnej w czwartek 30 czerwca, radni Rady Miejskiej w Nowej Soli zagłosowali za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu prezydentowi Nowej Soli za rok 2021. Skarbnik miasta Izabela Piasta przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Prezydent Jacek Milewski w swoim wystąpieniu podkreślał wysoki profesjonalizm wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, umiejętności elastycznego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia i żelaznej konsekwencji w jego realizacji.

Wystąpienie prezydenta Jacka Milewskiego podczas sesji 30 czerwca 2022.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado

Dzisiejsza sesja jest jedną z najważniejszych w pracy każdego samorządu. Minął kolejny rok budżetowy i przyszedł czas na podsumowanie dokonań roku 2021. Mam przyjemność przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wytężonej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta całego zespołu pracowników Gminy Nowa Sól – Miasto. Jednocześnie chciałbym podziękować Państwu Radnym za te 12 miesięcy merytorycznej pracy oraz Pani Skarbnik Izabeli Piaście i Jej Współpracownikom za codzienne, profesjonalne prowadzenie finansów naszego samorządu. Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostały dostarczone w ustawowym terminie i były przedmiotem obrad wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej, które wydały pozytywną opinię w tej sprawie. W moim głębokim przekonaniu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków jest to bardzo dobre wykonanie budżetu. Wykonanie, które pokazuje wielki profesjonalizm i żelazną konsekwencje w działaniu ludzi, którzy odpowiadają za zarządzanie naszym miastem

Szanowni Państwo.

O szczegółowych cyfrach charakteryzujących ten budżet opowiedziała już nasza Pani Skarbnik, także nie chcąc się powtarzać ograniczę się do tych najważniejszych. Przede wszystkim chcę zwrócić Państwa uwagę, że był to kolejny w historii naszego samorządu budżet, w którym zarówno w planach, jak i w wykonaniu po stronie dochodów przekroczyliśmy kwotę 200 milionów złotych. W uchwalonym w dniu 30 grudnia 2020 roku budżecie na rok 2021 zaplanowano dochody Gminy w kwocie 214.545.102 zł, wydatki w kwocie 246.138.674 zł, środki na zadania inwestycyjne w kwocie 64.883.453 zł i deficyt budżetu w kwocie 31.593.572 zł. Ostatecznie, w wyniku zmian w trakcie roku zaplanowano dochody w kwocie 219.092.147 złotych, wydatki w kwocie 245.482.249, środki na zadania inwestycyjne w kwocie 61.913.845 zł oraz deficyt budżetu w kwocie 26.390.101 złotych.

Wykonanie dochodów

Dochody budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto zostały wykonane w kwocie 220.595.026 zł, co stanowi 100,69 % zaplanowanych dochodów. Na szczególną uwagę, ze względu na bezpośredni wpływ na ich realizację miejskich służb, zasługuje wykonanie w tym bardzo trudnym okresie dochodów własnych w kwocie 80.127.726 zł (94,97% planu), w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych wykonano w kwocie 39.197.383 zł (84,71% planu) i wpływy z majątku gminy w kwocie 27.512.907 zł (117,48% planu). Udziały w podatku PIT wykonano w kwocie 36.181.954 zł (104,52% planu), a udziały w CIT w kwocie 2.516.880 zł (167,79% planu). Przytoczone tutaj liczby bezdyskusyjnie świadczą o wysokim profesjonalizmie wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, umiejętności elastycznego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia i żelaznej konsekwencji w jego realizacji.

Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto zostały wykonane w kwocie 227.705.671 zł, co stanowi 92,76 % planu rocznego. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy umożliwiły pełną realizację zadań bieżących na kwotę 169.980.346 zł (92,60% planu). Jest to zadawalający wskaźnik wykonania zaplanowanych wydatków.

Wykonanie inwestycji

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy Nowa Sól-Miasto na rok 2021 zostały wykonane w kwocie 57.725.325 zł tj. 93,23 % planu rocznego.
Warto w tym miejscu mocno podkreślić, że:
zakres rzeczowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych został w zasadzie wykonany w 100%,
jest to kolejny rok utrzymania na wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych w mieście, co świadczy o dużej determinacji i konsekwencji w dążeniu do rozwoju Nowej Soli
wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zarówno ze środków własnych Gminy, dotacji ze środków unijnych i krajowych oraz wyemitowanych obligacji.

Wykonanie deficytu budżetu

Ostatecznie planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto pierwotnie w wysokości 31.593.572 zł, po zmianach w wysokości 26.390.101 zł został ostatecznie zrealizowany w kwocie 7.110.645 zł. Wartym podkreślenia jest fakt, że w roku 2021 została wypracowana nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) w kwocie 15.871.693 zł.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Podsumowując chciałbym podkreślić, że bardzo dobry (jak na ten trudny czas) poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2021 oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Nowa Sól-Miasto umożliwiły pełną realizację zadań bieżących oraz wykonanie zdecydowanej większości zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Nowa Sól – Miasto dokonała spłaty wszystkich zobowiązań z lat ubiegłych, a zadłużenie gminy wynosi ogółem 64.000.000 zł, co stanowi 29,01 % wykonanych dochodów (maksymalny wskaźnik 60%).

Mając powyższe na względzie z czystym sumieniem zwracam się do Wysokiej Rady o zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2021 i udzielenie absolutorium z wykonania budżetu.

Podczas sesji radni udzielili także wotum zaufania po debacie nad Raportem o stanie Gminy Nowa Sól Miasto.