logo z napisem ciepłe mieszkanie

W lipcu 2022 ogłoszony został program „Ciepłe Mieszkanie” dla osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych (np. w blokach, kamienicach). Muszą one posiadać tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Dofinansowanie może zostać przeznaczone dla tych osób, które chcą wymienić np. piec kaflowy, piec c.o. kozę, na efektywne źródła ciepła (np. pompy ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne) służące do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego. Wraz z wymianą starego pieca będzie można dostać m.in. dofinansowanie na zakup i montaż okien oraz drzwi zewnętrznych (czytaj w „Na co można przeznaczyć dofinansowanie)
Zasady naboru
1.Aby móc ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Urząd Miejski w Nowej Soli musi oszacować liczbę osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określić rodzaj oczekiwanego wsparcia.
2.W tym celu organizujemy nabór deklaracji od mieszkańców miasta, którzy będą chcieli skorzystać z Programu. Będzie to podstawa do wystąpienia o dofinansowanie, w określonej wysokości, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
3.Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Gminę Nowa Sól – Miasto dofinansowania.
Nabór deklaracji potrwa do 15 października 2022 roku.
Wypełnij deklarację– badanie ankietowe dla mieszkańców
Wstępna deklaracja wyrażająca chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie, dostępna jest tutaj
Deklaracja wstępna nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania.
Deklaracje należy składać w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Nowa Sól znajdującym się przy ul. Piłsudskiego 12 lub wysłać podpisany skan wypełnionego wniosku na adres ekologia@nowasol.pl
Telefon kontaktowy: 68 452 60 87
Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”:
https://www.wfosigw.zgora.pl/cieple-mieszkanie
lub:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Ciepłe Mieszkanie
oraz po numerem telefonu infolinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska (81) 466 26 21
Po badaniach ankietowych poinformujemy o dalszych krokach.

Wypełnij ankietę

Program „Ciepłe Mieszkanie” – kto może skorzystać?
Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:•
podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.
Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120 tys. zł.
Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód to maksymalnie 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.
Na co można przeznaczyć dofinansowanie
Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
zakup i montaż nowego źródła ciepła (np. pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego, podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.
Dodatkowo można wykonać (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;• dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.