logo opieka wytchnieniowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli informuje, iż w 2022 roku jest realizatorem resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
W ramach realizacji w/w edycji Programu zakłada się zapewnienie łącznie 1 440 godzin wsparcia (w ramach pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej) członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
osobami posiadającymi:
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), albo
orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną, dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
W tegorocznej edycji Programu, opiekunom przysługuje 240 godzin usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.
Kwalifikacja do objęcia opieką wytchnieniową następuje na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 oraz karty pomiaru niezależności funkcjonalnej -Skala FIM, które należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ul. Staszica 1 D, 67-100 Nowa Sól.
Druki do pobrania w siedzibie MOPS oraz na stronie internetowej: www. http://mopsnowasol.pl/

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie MOPS w Nowej Soli przy ul. Staszica 1 D, pok. 32 oraz pocztą na adres wskazany powyżej.

Nabór wniosków jest otwarty, wsparcie w formie opieki wytchnieniowej (pobytu dziennego) przyznawane będzie do wyczerpania otrzymanych środków finansowych.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ul. Staszica 1D, pok. 32, tel. 68 506 63 39, 68 506 63 35.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowany przez MOPS w Nowej Soli, finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego
w kwocie  58 752 zł.