Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe to ważny element systemu zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.

Podmioty społeczne, których funkcjonowanie opiera się przede wszystkim na czynniku społecznym znają lokalne potrzeby i docierają do szerokiego grona nowosolan. Dotychczasowa współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi umożliwiła realizację wielu istotnych, z punktu widzenia zbiorowych potrzeb zadań publicznych w dziedzinie kultury, sportu czy opieki społecznej.

Katalog możliwości realizacji zadań publicznych zgodnie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1057) jest szerszy, dlatego planując zadania na przyszły rok, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o planowanych w 2021 r. zadaniach publicznych, przy współudziale środków Gminy Nowa Sól – Miasto, wraz z krótkim opisem planowanych działań i szacowaną kwotą potrzebną do realizacji zadania.

Jednocześnie przypominam, że zakres zadań realizowanych przez podmioty społeczne musi być zgodny z zadaniami wynikającymi ze statutu danej organizacji.

Zebrane informacje umożliwią racjonalne zaplanowanie budżetu na rok 2021.

Przedłożenie propozycji działań nie jest równoznaczne z ich umieszczeniem w Programie współpracy na przyszły rok i wsparciem w postaci dotacji na realizację zadań publicznych, a wynika z potrzeby określenia obszaru działań istotnych z punktu widzenia lokalnych potrzeb.

Propozycje zadań proszę przedłożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do 31.08.2020 r.