seledynowa tablica z napisem informacja, u góry herb Nowej Soli

Zarząd Województwa Lubuskiego przystąpił do opracowania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego, który obejmuje okres do roku 2027. Nowy Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zostanie opracowany w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich,
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska przygotowane przez Ministerstwo Środowiska (Warszawa, 2 września 2015 r.). Dokument będzie uwzględniać założenia polityki ekologicznej państwa i zrównoważonego rozwoju. Przyjęte rozwiązania będą uwzględniać zapisy obowiązujących dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych szczebla krajowego i regionalnego.

Ankiety dla jednostek samorządowych oraz dla mieszkańców województwa
znajdują się pod linkiem:
https://www.eko-precyzja.eu/wojewodztwo-lubuskie.php#read