Nowosolski Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej realizuje projekt: „Rehabilitacja doda Ci sił – wsparcie zagrożonych grup zawodowych w zakresie rehabilitacji medycznej dla osób powracających do pracy.”

Projekt ma na celu udzielenia wsparcia dla 250 LUBUSZAN W TYM: 180K, 70M, pochodzących z obszarów gmin: żarski, żagański, zielonogórski, Zielona Góra, wschowski, świebodziński, sulęciński, strzelecko-drezdenecki, słubicki, międzyrzecki, krośnieński, Gorzów Wielkopolski, gorzowski, nowosolski.

Potrzeba wsparcia realizacji programu polityki zdrowotnej (PPZdr) skierowanego do mieszkańców woj. Lubuskiego, osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego (s.u.r. i o.u.n.) związanych ze sposobem wykonywania pracy wynika z wysokiego odsetka osób dotkniętych ww. schorzeniami, które nie wracają na rynek pracy lub też mają problem z utrzymaniem się na nim w ich wyniku. Przyczyną tego jest ograniczony dostęp do tego rodzaju usług oraz brak świadomości wśród osób dotkniętych ww. schorzeniami pozytywnymi efektami rehabilitacji.
Programy zdrowotne w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiające powrót do pracy, tj. ukierunkowanie na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, np. poprzez:

 • niezbędne usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne;
 • zwrot kosztów dojazdu związany z rehabilitacją;
 • działania informacyjno-edukacyjne, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia;
 • działania szkoleniowe skierowane w szczególności do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ;

Kto może zostać uczestnikiem projektu:

Grupą docelową są osoby z obszaru woj. Lubuskiego, w wieku aktywności zawodowej kwalifikujące się do rehabilitacji medycznej, w tym zwłaszcza osoby pracujące w warunkach negatywnie
wpływających na zdrowie z obszaru województwa lubuskiego zgodnie z definicją w regulaminie konkursu):

 • 250 (180 K/ 70 M) os. w obszar woj.lubuskiego, w tym m.in.:
 • osoby z terenów wiejskich, tj. osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA Kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie – 76 osób – 55 K/ 21 M
 • osoby w wieku 50 lat i więcej – 70 os. (50 M/20K)
 • Os. z niepełnosprawnością
 • W Projekcie uwzględnia się pierwszeństwo udziału osób w wieku 50+ (70 os.) oraz osób z obszarów wiejskich (30%).

Miejsce realizacji projektu (wykonania zabiegów rehabilitacyjnych):

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul. Kościuszki 27, tel. 68 3872346.

Punkty konsultacyjne:

 • Przychodnia Rodzinna Iwona Kłodowska-Biel, 67-112 Siedlisko, ul. Kasztanowa 20, tel. 68 388 32 12.
 • Familia s.c. Zespół Lekarzy Rodzinnych, 67-100 Nowa Sól, ul Grobla 14, tel. 68 387 37 77.
 • „VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego spółka cywilna Elżbieta Tomiak i wspólnicy ul. Dworcowa 2,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Osi priorytetowej: Oś 6. Regionalny rynek pracy.
Działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.
Lider projektu: Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli
Partner projektu: Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
Całkowity koszt projektu: 6 882 352,94 PLN
Okres realizacji: od 2020-01-01 do 2021-12-31

masz pytania napisz rehabilitacjans@poczta.onet.pl

lub zadzwoń +48 68 387 23 46