Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, t.j. budynku, w których wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.
Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym w terminie od 4 maja 2023 do 30 kwietnia 2024 roku.
W ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” możliwe będzie dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów.
Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Aby otrzymać dofinansowanie w formie dotacji do wymiany tzw. kopciucha wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.
W ramach programu będzie można zamontować:
kocioł gazowy kondensacyjny,
kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
ogrzewanie elektryczne,
pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.
Dodatkowo możliwe będzie wykonanie (tylko i wyłącznie przy likwidacji tzw. kopciucha):
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
wymiana okien i drzwi,
wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także:
przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.
Minimalne wymagania techniczne w Programie:
wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),
jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.
WAŻNE !
1.Aby móc skorzystać z dofinansowania do wymiany okien i drzwi w ramach Programu należy wymienić piec na paliwo stałe tzw. kopciucha.
2.Należy pamiętać, że osoba starająca się o dofinansowanie składając wniosek i podpisując umowę z własnych środków finansuje inwestycje. Dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia składa wniosek o płatność.
3.Wnioski mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto o statusie miejskim.
4.Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Nowa Sól – Miasto o statusie miejskim.
5.W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie lub prowadzona działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
6.Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.
Więcej informacji o programie można uzyskać na:
•stronie internetowej dedykowanej Programowi „Ciepłe Mieszkanie”
tj.: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Weź dofinansowanie -> Ciepłe Mieszkanie)
•stronie WFOŚiGW w Zielonej Górze https://www.wfosigw.zgora.pl/
(zakładka: Ciepłe Mieszkanie).
•telefonicznie pod nr 68 452 60 00 lub 68 452 60 87.
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
Dokumenty należy składać w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego Nowa Sól przy
ul. Piłsudskiego 12 lub listownie bądź przesyłką kurierską.
Wnioski złożone przed i po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.
Pliki do pobrania:

Instrukcja – wniosek o dofinansowanie

Instrukcja – wniosek o płatność

Pełnomocnictwo – Ciepłe Mieszkanie

Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie

Regulamin naboru wniosków

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek – Umowa

Wniosek o płatność

Oświadczenie współwłaścicieli

Oświadczenie małżonka

Lista dołączonych dokumentów

Protokół odbioru

Zestawienie kosztów

Wykaz dochodów nieopodatkowanych