30 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ul. M.J.Piłsudskiego 12.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania – debata nad Raportem o stanie Gminy Nowa Sól – Miasto.
 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za 2020 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za 2020 r.
 6. Informacja o stanie ochrony przeciwpowodziowej Gminy Nowa Sól – Miasto.
 7. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży w mieście Nowa Sól w 2021 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2021 (6r).
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (6WPF).
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Nowosolskiemu.
 11. Projekt uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Nowa Sól – Miasto porozumienia z Gminą Otyń, w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Otyń opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Soli.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej na lata 2021- 2023”.
 13. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto.
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nieruchomości.
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nieruchomości.
 16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nieruchomości.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN Lubuskie Trójmiasto” sp. z o.o.
 18. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
 19. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc maj 2021 r.
 20. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 21. Wnioski i oświadczenia.
 22. Zamknięcie obrad.

sesję będzie można obejrzeć TUTAJ