21 grudnia 2023 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja budżetowa Rady Miejskiej. Sesję będzie można obejrzeć online TUTAJ
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2023 (12r).
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2023-2030.
 5. Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2024.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2041.
 9. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 10. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Nowosolskie.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2024.
 13. Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2024.
 14. Plan pracy Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2024.
 15. Plan pracy Komisji Spraw Socjalnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2024.
 16. Plan pracy Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2024.
 17. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc listopad 2023 r.
 18. Przyjęcie protokołu z obrad LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 19. Wnioski i oświadczenia.
 20. Zamknięcie obrad.