27 kwietnia 2023 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Nowa Sól – Miasto za 2022 rok.
 4. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowej Soli.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2023 (5r).
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2043 (4WPF).
 7. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Nowa Sól – Miasto oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: 1 Maja, Parkowa, Piłsudskiego, Wojska Polskiego i terenami PKP.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego u zbiegu ulic Granicznej i Starostawskiej w Nowej Soli.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 102428F nazwanej ul. Dolnośląską w Nowej Soli.
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.
 13. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc marzec 2023 r.
 14. Przyjęcie protokołu z obrad LXIX sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 15. Wnioski i oświadczenia.
 16. Zamknięcie obrad.

Sesję będzie można obejrzeć TUTAJ