W czwartek 25 maja 2023 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ul. M.J. Piłsudskiego 12, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Bedzie można ją obejrzeć również online TUTAJ.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja na temat oferty kulturalnej w mieście Nowa Sól w 2023 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2023 (6r).
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2041 (5WPF).
 7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze.
 8. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nowa Sól Miasto lub jej jednostkom organizacyjnym warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Nowa Sól – Miasto.
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2023-2030.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu „Majster dla Seniora” realizowanego na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto.
 14. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc kwiecień 2023 r.
 15. Przyjęcie protokołu z obrad LXX sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 16. Wnioski i oświadczenia.
 17. Zamknięcie obrad.