W piątek 30 czerwca 2023 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ul. M.J. Piłsudskiego 12, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Sesję będzie można obejrzeć TUTAJ.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania – debata nad Raportem o stanie Gminy Nowa Sól – Miasto.
 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za 2022 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za 2022 r.
 6. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży w mieście Nowa Sól w 2023 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2023 (7r).
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2041 (6WPF).
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału Powiatu Nowosolskiego i Zielonogórskiego – budowa odcinka Otyń-Niedoradz-Zielona Góra”.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Nowa Sól.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – Miasto.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 102428F nazwanej ul. Dolnośląską w Nowej Soli.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży udziału z części wspólnej budynku zaadaptowanej na cele mieszkaniowe.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Spraw Socjalnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 15. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Przedszkola nr 2 w Nowej Soli.
 17. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc maj 2023 r.
 18. Przyjęcie protokołu z obrad LXXI sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 19. Wnioski i oświadczenia.
 20. Zamknięcie obrad.