31 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Sesja będzie można obejrzeć ONLINE

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Zakładu Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Nowej Soli.
 4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowej Soli za I półrocze 2023 roku.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Zamiejską i Polną do granicy z Gminą Otyń.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2023 (8r).
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2041 (8WPF).
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2019–2022 z perspektywą na lata 2023-2026 za lata 2021-2022.”.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sól-Miasto na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”.
 11. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
 12. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 13. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży udziału z części wspólnej budynku zaadaptowanej na cele mieszkaniowe.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto.
 16. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 17. Projekt uchwały w sprawie w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 18. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 19. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc czerwiec 2023 r.
 20. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc lipiec 2023 r.
 21. Przyjęcie protokołu z obrad LXXII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 22. Przyjęcie protokołu z obrad LXXIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 23. Przyjęcie protokołu z obrad LXXIV sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 24. Wnioski i oświadczenia.
 25. Zamknięcie obrad.