26 października 2023 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2023 (10r).
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2041 (10WPF).
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ,udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 7. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2023- 2027.
 8. Projekt uchwały w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżowa Radę Miejską w Nowej Soli.
 9. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli na kadencję w latach 2024-2027.
 12. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc wrzesień 2023 r.
 13. Przyjęcie protokołu z obrad LXXVI sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 14. Wnioski i oświadczenia.
 15. Zamknięcie obrad.