30 listopada 2023 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2023 (11r).
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2041 (11WPF).
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na sfinansowanie kosztów wypłaty odszkodowań
  za nieruchomości oraz na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap III”.
 7. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
  do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywania na lata 2024-2028”
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2023-2027 dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2024 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2024 – 2025.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 14. Projekt uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 15. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc październik 2023 r.
 16. Przyjęcie protokołu z obrad LXXVII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 17. Wnioski i oświadczenia.
 18. Zamknięcie obrad.

Sesję będzie można obejrzeć TUTAJ.