31 stycznia o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Sesję będzie można obejrzeć TUTAJ.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w mieście Nowa Sól w 2024 r.
4.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków.
5.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na bieżącą działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
6.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z częściowym pokryciem kosztów utrzymania hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
7.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie zadania „Rozbudowa i/lub przebudowa ulicy Grobla oraz ulicy Chrobrego
w Nowej Soli”.
8.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego i ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli”.
9.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze.
10.Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Sól – Miasto.
11.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto.
12.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań.
13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto.
14.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.
15.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu „Majster dla Seniora” realizowanego na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto.
16.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2023 rok.
17.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2023 rok.
18.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Finansów Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2023 rok.
19.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Socjalnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2023 rok.
20.Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2023 rok.
21.Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc grudzień 2023 r.
22.Przyjęcie protokołu z obrad LXXIX sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
23.Wnioski i oświadczenia.
24.Zamknięcie obrad.