komunikat

W czwartek 28 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w formie zdalnej.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2021 (1r).
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (1WPF).
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na bieżącą działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z częściowym pokryciem kosztów utrzymania hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w WS SP ZOZ w Nowej Soli.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej (budowa lewoskrętu)”.
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji drogowej pn. „Odnowa dywanikowa dróg powiatowych na terenie miasta Nowa Sól, tj. ulic Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej”.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1044 F Nowa Sól – Nowe Żabno – budowa ścieżki rowerowej”.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze.
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty w związku z realizacją zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap III”.
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na dofinansowanie niezbędnych zakupów i nakładów inwestycyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o. o.
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenów położonych pomiędzy ul. Staszica, Piłsudskiego i Zielonogórską oraz torami kolejowymi do granicy z lasem, Miejską Strefą Przemysłową i rzeką Czarną Strużką.
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ul. Przyszłości dz. nr 82/2, 82/3, 82/5, 82/7, 82/9, 82/10, 82/11 oraz 82/12).
 17. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2020 rok.
 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2020 rok.
 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Finansów Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2020 rok.
 21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Socjalnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2020 rok.
 22. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2020 rok.
 23. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc grudzień 2020 r.
 24. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 25. Wnioski i oświadczenia.
 26. Zamknięcie obrad.