27 czerwca o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Będzie można ją obejrzeć TUTAJ.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania – debata nad Raportem o stanie Gminy Nowa Sól – Miasto.
4.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za 2023 rok.
5.Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za 2023 r.
6.Letni wypoczynek dzieci i młodzieży w mieście Nowa Sól w 2024 r.
7.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2024 (5r).
8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2041 (5WPF).
9.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na sfinansowanie kosztów wypłaty odszkodowań za nieruchomości oraz na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap III”.
10.Projekt uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim im. Stefanii Wilczyńskiej w Nowej Soli.
11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego w Nowej Soli.
12.Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Sól – Miasto oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Nowa Sól – Miasto.
14.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Nowa Sól – Miasto.
15.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto.
16.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o rozwiązaniu spółki ‘Tygodnik Krąg’ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Soli.
17.Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
18.Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Komisji do oceny i rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto.
19.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2024.
20.Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2024.
21.Plan pracy Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2024.
22.Plan pracy Komisji Spraw Socjalnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2024.
23.Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.
24.Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta.
25.Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc maj 2024 r.
26.Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
27.Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
28.Wnioski i oświadczenia.
29.Zamknięcie obrad.